Smaller Default Larger

S T A T U T

Gimnazjum

im. Jana Kochanowskiego

w Cierpicach

 1. Przepisy definiujące

§ 1

 1. Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach zwane jest dalej „szkołą” lub „gimnazjum”.
 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach zwana jest dalej „radą pedagogiczną”.
 1. Rada Rodziców Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach zwana jest dalej „radą rodziców”.
 1. Samorząd Uczniowski przy Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach zwany jest dalej „samorządem uczniowskim”.
 1. Nazwa i typ szkoły

§ 2

 1. Gimnazjum w Cierpicach jest publicznym trzyletnim gimnazjum, dającym możliwość dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych:
 1. trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej,
 2. trzyletnim liceum ogólnokształcącym,
 3. czteroletnim technikum,
 1. W ostatnim roku nauki w gimnazjum przeprowadza się egzamin.
 1. Gimnazjum nosi nazwę własną: Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego

w Cierpicach.

 1. Gimnazjum ma siedzibę  w Cierpicach przy ulicy Szkolnej 9.
 1. Gimnazjum posiada sztandar oraz ceremoniał szkolny, logo, hymn.
 1. Szkoła funkcjonuje na podstawie Uchwały Nr IV/32/99 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  11 lutego 1999r.
 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wielka Nieszawka.
 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty
  w Bydgoszczy- Delegatura w Toruniu.

           

 1. Szkoła działa na podstawie:
 • ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67).

           

 1. Granice obwodu gimnazjum obejmują następujące miejscowości: Brzoza, Cierpice, Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka.
 1. Cele i zadania Gimnazjum

§ 3

Cele:

 1. Zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno – emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi
  w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Przy realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991r., z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, z Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dn. 20.11.1989r.
 1. Umożliwienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego.
 1. Umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum.
 1. Kształtowanie środowiska wychowawczego przygotowującego ucznia do samodzielnego życia w rodzinie i społeczeństwie w poczuciu własnej wartości oraz szacunku dla samego siebie i innych ludzi.
 1. Kształtowanie postaw patriotycznych.

Zadania:

 1. Zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz pełnego bezpieczeństwa w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
 1. Umożliwienie uczniom rozwoju zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków finansowych.
 1. Gimnazjum współdziała z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
 1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym  w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych poprzez:
 1. przestrzeganie regulaminów pracy oraz regulaminu wycieczki szkolnej opracowanej przez kierownika wycieczki,
 1. dokładne zaplanowanie organizacji wycieczki (dokumentacja zatwierdzona przez dyrektora).
 1. Organizowanie dodatkowych zajęć:
 1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 1. zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
 1. zajęcia rewalidacyjne,
 1. przedmiotowe koła zainteresowań,
 1. zajęcia sportowe.
 1. Opracowanie i zatwierdzenie przez radę pedagogiczną dokumentacji szkolnej, po zasięgnięciu opinii rady rodziców:
 1. Programu wychowawczego.
 1. Programu profilaktyki.
 1. Projektu statutu.
 1. Organizowanie pomocy uczniom, którym potrzebne jest wsparcie z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych, w tym również finansowe.
 1. Organizowanie współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 1. Do zadań gimnazjum należy stworzenie systemu doradztwa oraz zadań związanych z kierunkiem kształcenia.
 1. Stworzenie atmosfery poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej:
 1. eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach  szkolnych,

           

 

Sposoby wykonywania zadań szkoły:

Zadania dydaktyczne będą wykonywane poprzez:

 

 1. stwarzanie sytuacji sprzyjającej pozytywnemu nastawieniu do nauki szkolnej,
 1. właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych,
 1. zapewnienie uczniom dostępu do biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych,
 1. tworzenie bazy dydaktycznej do nauczania poszczególnych przedmiotów,
 1. prowadzenie zajęć lekcyjnych metodami aktywizującymi ucznia w procesie nauczania,
 1. stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniowi wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu,
 2. dostosowywanie wymagań do możliwości uczniów,
 1. wspomaganie rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów.

 

Zadania wychowawcze będą realizowane poprzez:

 

 1. realizację planów pracy wychowawczo- profilaktycznej,
 1. zajęcia realizowane przez pedagoga szkolnego,
 1. realizację zadań wychowawczych w trakcie procesu nauczania poprzez wykorzystanie odpowiednich treści i sytuacji lekcyjnych,
 1. organizację uroczystości szkolnych,
 1. stałą pracę wokół sylwetki patrona szkoły,
 1. uczestnictwo uczniów w życiu szkoły- uroczystości szkolne, zajęcia pozalekcyjne.

Zadania opiekuńcze będą realizowane poprzez:

 

 1. sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
  W czasie nieobecności nauczyciela dyrektor zapewnia zastępstwo
  w formie zajęć lekcyjnych bądź opiekuńczych,
 1. sprawowanie opieki nad uczniami dojeżdżającymi oczekującymi na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych lub oczekującymi na autobus szkolny po zakończonych zajęciach,
 1. sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły,
  w trakcie wycieczek szkolnych organizowanych przez szkołę i zawodów sportowych,
 1. zapewnienie opieki w czasie przerw lekcyjnych poprzez pełnienie dyżurów nauczycielskich,
 1. otoczenie opieką i pomocą uczniów, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki.

 

§ 4

 

Organizacja i formy współdziałania z rodzicami (opiekunami prawnymi):

 1. Kontakty rodziców z dyrektorem, wychowawcą, nauczycielami są realizowane podczas:
 1. zebrań wg harmonogramu,
 2. konsultacji indywidualnych wg harmonogramu,
 3. konsultacji indywidualnych po wcześniejszym (np. telefonicznym) umówieniu się.
 1. Przedstawienie harmonogramu spotkań i konsultacji odbywa się na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 1. Nauczyciel nie udziela informacji w czasie lekcji oraz podczas pełnienia dyżurów międzylekcyjnych.
 1. Rozmowy dotyczą tylko dziecka zainteresowanego rodzica.
 1. W przypadku uchylania się rodzica (prawnego opiekuna) od konsultacji, następuje pisemne wezwanie go do szkoły przez dyrektora.
 1. Organy Gimnazjum i ich kompetencje

§ 5

 1. Organami gimnazjum są:
 1. dyrektor gimnazjum,
 1. rada pedagogiczna,
 1. rada rodziców,
 1. samorząd uczniowski.

 

§ 6

 1. Każdy organ gimnazjum ma zapewnioną możliwość swobodnego działania
  i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą
  i niniejszym statutem.

§ 7

DYREKTOR GIMNAZJUM:

Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum.

Sprawuje nadzór pedagogiczny wykonując następujące zadania:

 1. analizuje wyniki egzaminów oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje, stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie,
 1. wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,
 1. wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę
  z placówkami doskonalenia nauczycieli,
 1. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 1. przewodniczy radzie pedagogicznej,
 1. realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 1. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie
  z odrębnymi przepisami,
 1. przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum,
 1. realizuje budżet gimnazjum,
 1. dba o powierzone mienie gimnazjum,
 1. wydaje polecenia służbowe,
 1. dokonuje oceny pracy nauczycieli i innych pracowników gimnazjum,
 1. nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście,
 1. realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”
  i ustawy o systemie oświaty,
 1. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne
  w tym zakresie oraz dotyczące zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
 1. reprezentuje gimnazjum na zewnątrz,
 1. współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim,
 1. jest przewodniczącym komisji rozstrzygającej sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Gimnazjum (z zastrzeżeniem § 13, ust.2, p.5),
 1. sprawuje nadzór nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 1. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 1. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej,
 1. przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
 1. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
 1. prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
 1. występuje z wnioskiem w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników,
 1. zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej albo niepublicznej  poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej albo niepublicznej poradni specjalistycznej. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w gimnazjum.
 1. zwalnia ucznia z nauki drugiego języka obcego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego na podstawie tego orzeczenia,
 1. zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia na tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii,
 1. zwalnia ucznia z zajęć wychowania do życia w rodzinie na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) złożony do dnia 30 września danego roku szkolnego,
 1. podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego,
 1. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania,
 1. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ustala w związku z realizacją projektu edukacyjnego:
  1. zadania nauczyciela,
  2. czas realizacji projektu edukacyjnego,
  3. termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego,
  4. sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym,
  5. inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.
 1. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
  w organizacji praktyk pedagogicznych.

§ 8

RADA PEDAGOGICZNA

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem gimnazjum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 1. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,
  w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.
 1. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.
 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum.
 1. Rada pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin swojej działalności.
 1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½  członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów lub ich rodziców (opiekunów prawnych), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły
 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu gimnazjum albo jego zmian.

 2. Kompetencje stanowiące i opiniodawcze rady pedagogicznej wynikają
  z obowiązujących przepisów prawa.

     Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
 1. zatwierdzenie  projektu statutu,
 1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji,
 1. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 1. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego,
 1. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów (uczeń, który ukończył 18 lat i jego zachowanie jest naganne- & 36 ust. 4 pkt 1- 9),

 

 1. podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu,
 1. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje:

 

 1. projekt planu finansowego szkoły,
 2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 1. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 1. wniosek kierowany do poradni pedagogiczno- psychologicznej w sprawie wydania opinii o uczniu,
 1. w związku z realizacją projektu edukacyjnego:
  1. zadania nauczyciela,
  2. czas realizacji projektu edukacyjnego,
  3. termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego,
  4. sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym,
  5. inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.
 1. Dyrektor gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał o których mowa w pkt. 9, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§ 9

RADA RODZICÓW

 1. Rada rodziców jest organem reprezentującym rodziców uczniów gimnazjum.
 1. Zasady tworzenia rady rodziców określa Statut Rady Rodziców przyjęty na zebraniu ogólnym, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum:
  1. Radę Rodziców Gimnazjum tworzą przedstawiciele Rad Oddziałowych,
  2. Rady Oddziałowe zostają wybrane na pierwszym, ustalonym przez dyrektora szkoły, zebraniu rodziców uczniów,
  3. przedstawicieli Rad Oddziałowych wybierają rodzice poszczególnych oddziałów w głosowaniu jawnym,
  4. jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,
  5. w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,
  6. w wypadku odmowy przyjęcia mandatu członka Rady Rodziców przez osobę wybraną, mandat otrzymuje osoba, która uzyskała w glosowaniu najwięcej głosów,
  7. dotychczasowy organ będący reprezentacją rodziców uczniów szkoły wykonuje zadania Rady Rodziców do czasu wyboru nowej Rady Rodziców, nie dłużej jednak niż do dnia 5 października danego roku szkolnego,
  8. nowo wybrana Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 1. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej
  z wnioskami i opiniami dotyczącymi
  spraw szkoły.
 1. Do zadań rady rodziców należy
 1. programu wychowawczego szkołyuczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniówuczniów, nauczycieli i rodziców,

§ 10

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 1. Wszyscy uczniowie gimnazjum stanowią samorząd uczniowski.
 1. Samorząd uczniowski może przedstawiać organom gimnazjum opinie
  i wnioski we wszystkich sprawach gimnazjum, a w szczególności praw ucznia:
 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
  i stawianymi wymaganiami,
 1. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 1. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie  właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
  i zaspokajania własnych zainteresowań,
 1. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 1. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz  rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem - zgodnie z przyjętym planem imprez na dany rok szkolny,
 1. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Samorząd Uczniowski działa poprzez swoje organy.
 1. Organem  Samorządu Uczniowskiego jest Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
 1. Zasady działania i wyboru organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
  i powszechnym, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.

 

§ 11

 1. Organy gimnazjum uchwalają swój plan działania na dany rok szkolny do dnia 30 września danego roku szkolnego i przedstawiają pozostałym organom szkolnym.   
 1. Dyrektor gimnazjum rozstrzyga o sprawach spornych miedzy poszczególnymi organami.
 1. W sprawach spornych między dyrektorem gimnazjum a organami  gimnazjum rozstrzyga komisja (§ 13, ust. 2).

§ 12

Zasady współdziałania organów gimnazjum

1. Dyrektor jest reprezentantem rady pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami szkoły.

 1. dyrektor systematycznie współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim i zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi organami dotyczącą podejmowania działań i decyzji,
 1. w celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami szkoły, przedstawiciele poszczególnych organów mogą uczestniczyć w zebraniach (w całości lub ich części) każdego z organu.
 1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich kompetencji, określonych ustawowo i statutem szkoły.

3.  Dyrektor szkoły wstrzymuje uchwały organów szkoły - niezgodnych
z przepisami prawa - wyznaczając termin wyeliminowania niezgodności.
Po upływie terminu uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora.

 1. w przypadku nierespektowania uprawnień organów przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników lub przez inne organy, prezydium danego organu może złożyć pisemne zażalenie do dyrektora szkoły i oczekiwać odpowiedzi w terminie 21 dni od złożenia zażalenia.

 

§ 13

Sposoby rozwiązywania sporów między organami gimnazjum

 1. W przypadku zaistnienia sporu każdy z organów gimnazjum może złożyć skargę w formie pisemnej do dyrektora szkoły (jeżeli skarga jest w formie ustnej należy sporządzić notatkę służbową).
 1. Dyrektor w terminie 7 dni od momentu otrzymania skargi powołuje komisję
  w składzie:
  1. dyrektor – przewodniczący komisji,
  2. przedstawiciel rady pedagogicznej,
  3. przedstawiciel rady rodziców,
  4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego – gdy spór dotyczy samorządu,
  5. gdy spór następuje pomiędzy dyrektorem a innymi organami przewodniczącego komisji wyznacza rada pedagogiczna.
 1. Po zakończeniu obrad powołanej komisji dyrektor pisemnie wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni informuje dany organ  o wynikach pracy komisji.
 1. Decyzje dyrektora rozstrzygające sprawy sporne są ostateczne.
 1. Skargi i sposoby ich załatwiania są dokumentowane.
 1. Trybu, o którym mowa w punktach 1 - 4 nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:
 1. sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

V. Organizacja Gimnazjum

§ 14

 1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 1. Dyrektor gimnazjum na początku  roku szkolnego podaje uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom szczegółowy terminarz roku szkolnego.
 1. Szkoła ma opracowane szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego.
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:
 1. I półrocze kończy się klasyfikacją śródroczną.
 2. II półrocze kończy się w ostatnim tygodniu roku szkolnego i polega na ustaleniu ocen rocznych.

§ 15

 1. Zasady organizacji i funkcjonowania gimnazjum w danym roku szkolnym określone są arkuszem organizacji gimnazjum .
 1. Arkusz organizacyjny opracowuje dyrektor gimnazjum z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz zawiera liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.
 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 16

 1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony
  z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych.
 1. Liczba uczniów w oddziale powinna  wynosić do 26 osób.
 1. Gimnazjum nie posiada świetlicy. Sprawowana jest opieka nad uczniami
  ze względu na organizację dowozu uczniów do szkoły. Opiekę nad dowożonymi uczniami oczekującymi na rozpoczęcie zajęć edukacyjnych
  lub oczekującymi na autobus szkolny po zakończonych zajęciach sprawują nauczyciele w ramach działalności statutowej szkoły. Zajęcia odbywają się
   w różnych pomieszczeniach.
 1. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, uczniowie są dzieleni na grupy:

1) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach języków obcych i informatyki liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych
w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 lub 30 uczniów podziału dokonuje się z uwzględnieniem środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego i nadzorującego szkołę,

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów (liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej),

3) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych (przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego), zajęcia są prowadzone w grupach  do 24 uczniów,

4) na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

5) zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących  do 26 uczniów.

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 17

 1. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy trwają od 10 do 20 minut.
 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30–60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.   

 

§ 18

 1. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru godzin są prowadzone na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz bazy szkoły i gminy.
 1. Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa jest realizowany w formie zajęć lekcyjnych.
 1. W szkole dla rozwijania szczególnych uzdolnień uczniów tworzy się koła zainteresowań  lub przedmiotowe.
 1. Koła zainteresowań, niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym, w grupach międzyklasowych oraz w formie wycieczek i wyjazdów.
 1. Zajęcia, o których mowa w ust. 3 są organizowane w miarę posiadanych przez szkołę środków.
 1. W szkole funkcjonuje system wewnątrzszkolnego doradztwa dla nauczycieli
  i rodziców w formie:
 1. konsultacji indywidualnych,
 1. warsztatów szkoleniowych,
 1. spotkań zespołów nauczycielskich,
 1. zespołów problemowych.
 1. W gimnazjum organizuje się zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia
  i zawodu poprzez:

     1) zajęcia z pedagogiem,

     2) prezentacje oferty szkół ponadgimnazjalnych,

     3) godziny wychowawcze,

 1. lekcje wiedzy o społeczeństwie,
 1. korzystanie z zasobów Internetu.
 1. W szkole tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego.
 1. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

.

 1. roczne planowanie pracy wychowawczej,
 1. prowadzenie dokumentacji szkolnej,
 1. prowadzenie zajęć wynikających ze szkolnego programu profilaktyki, zajęć integracyjnych i warsztatowych oraz inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 1. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy pedagogiczno-psychologicznej,
 1. współpraca z innymi specjalistami celem udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom,
 1. dokonywania dokładnej analizy wychowawczej w szkole,
 1. bieżące planowanie pracy wychowawczej (rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, możliwości psychofizycznych, wspieranie mocnych stron uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych),
 1. współpraca z zespołami opracowującymi Plany Działań Wspierających,
 1. koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej, organizowanie spotkań
  i warsztatów z tego zakresu,
 1. współpraca z nauczycielami, wychowawcami, pielęgniarką, organami szkoły, instytucjami pozaszkolnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom i rodzicom,
 1. współpraca z instytucjami przygotowującymi ucznia do pełnienia przyszłych ról społeczno-zawodowych.
 1. Pedagog szkolny jest rzecznikiem przestrzegania Konwencji Praw Dziecka.

 

§ 19

 1. Uczniów gimnazjum, którzy ukończyli 15 lat, a nie ukończyli klasy pierwszej
  i nie rokują ukończenia Gimnazjum w normalnym trybie można kierować do klas przysposabiających do pracy zawodowej znajdujących się poza obwodem szkoły.
 1. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), kieruje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

§ 20

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
 1. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów oraz wykraczać poza te treści.
 1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
 1. wybranie tematu projektu edukacyjnego,
 1. wykonanie zaplanowanych działań,
 1. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego,
 1. podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.
 1. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii  rady pedagogicznej, a w szczególności ustala:
 1. zadania nauczyciela,
 2. czas realizacji projektu edukacyjnego,
 3. termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego,
 4. sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym,
 5. inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.
 1. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 1. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia
  z realizacji projektu edukacyjnego.
 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 9 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 1. Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych (kształcących nauczycieli) na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem gimnazjum - lub za jego zgodą - między poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli na podstawie odrębnych przepisów.

§ 22

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przynoszone do szkoły telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne oraz inne wartościowe przedmioty i posiadane środki finansowe.
 1. W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych.

 

§ 23

1. Zasady współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami, rodzicami
i innymi bibliotekami.

           

 1. W zakresie współpracy z uczniami biblioteka:
 1. prowadzi pracę pedagogiczną (podczas różnych zajęć edukacyjnych) służącą rozwojowi zainteresowań czytelniczych: prowadzenie rozmów
  z czytelnikami na temat przeczytanych książek,
 1. w  ramach zajęć pozalekcyjnych organizuje imprezy czytelnicze,
 1. udostępnia i wypożycza zbiory biblioteki, tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną,
 1. przygotowuje materiały zgodnie z potrzebami uczniów, ich zainteresowaniami,
 1. prowadzi gazetkę ścienną,
 1. prezentuje nowości wydawnicze,
 1. włącza się do życia kulturalnego i realizuje różne zadania wynikające
  z programu rozwoju szkoły i programu wychowawczego, zgodnie z pracą biblioteki,
 1. współpracuje z bibliotekami, stwarzając uczniom możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym środowiska.
 1. W zakresie współpracy z nauczycielami biblioteka:
 1. prowadzi indywidualne poradnictwo informacyjne: wyszukuje materiały na określone tematy do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć edukacyjnych,
 1. gromadzi i udostępnia materiały z zakresu prawa oświatowego, wewnętrzne regulaminy i dokumenty, związane z awansem zawodowym nauczyciela, poradniki metodyczne,
 1. współpracuje w doborze i zakupie nagród książkowych,
 1. przekazuje wychowawcom informacje o stanie czytelnictwa uczniów, ich zainteresowaniach czytelniczych.
 1. W zakresie współpracy z rodzicami i absolwentami biblioteka:
 1. prowadzi poradnictwo w zakresie doboru lektur dla dzieci, zakupu książek, nowości wydawniczych.
 1. gromadzi materiały związane z pedagogizacją rodziców i udostępnia je rodzicom,
 1. przygotowuje materiały na określony temat zgodnie z potrzebami rodziców.
 1. W zakresie współpracy z innymi placówkami, bibliotekami:
 1. bierze udział z uczniami w różnych imprezach, konkursach organizowanych przez biblioteki i inne placówki kulturalne,
 1. współpracuje z biblioteką gminną w zakresie wymiany książek, udostępniania materiałów dla nauczycieli, organizacji wystaw tematycznych,
 1. współpracuje z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną.

§ 24

STOŁÓWKA

 1. Gimnazjum posiada stołówkę umożliwiającą uczniom higieniczne spożycie jednego ciepłego posiłku dziennie. Uczniowie Szkoły Podstawowej korzystają ze stołówki zgodnie z regulaminem stołówki.
 1. Ze stołówki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 1. Odpłatność za korzystanie z obiadów ustala dyrektor szkoły w porozumieniu
  z organem prowadzącym.
 1. Dla uczniów potrzebujących szczególnej opieki i pomocy dyrektor, współpracując z pedagogiem szkolnym i wychowawcami, informuje GOPS
  o potrzebie refundacji posiłków.

§ 25

SALA GIMNASTYCZNA

1. Gimnazjum korzysta z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach.

 1. Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum

§ 26

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.
 1. W razie potrzeby i możliwości finansowych można także zatrudnić logopedę, psychologa.
 1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa
  w ust. 2 określają odrębne przepisy.
 1. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników wynika
  z indywidualnego zakresu obowiązków ustalonego przez dyrektora gimnazjum.
 1. Pracownik gimnazjum zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie
  i starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych zgodnie z regulaminem pracy gimnazjum.
 1. Do podstawowych obowiązków pracowników gimnazjum w szczególności  należy:
 1. dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania
  w tym celu odpowiedniej inicjatywy,
 1. przestrzeganie ustalonego w placówce czasu pracy i wykorzystywanie go
  w sposób jak najbardziej efektywny,
 1. przestrzeganie przepisów  i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 1. zapobieganie niebezpieczeństwom zagrażającym uczniom, usuwanie ich
  i informowanie o nich dyrektora gimnazjum; celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole, precyzyjne zakresy zadań wszystkich pracowników sformułowane są w „Procedurze postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w szkole” oraz w „Regulaminie dyżurów nauczycieli”,
 1. przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie im pomocy, w szczególności pracownikom młodym,

 

 1. przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 1. podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 1. uprzejme traktowanie rodziców, uczniów i interesantów gimnazjum,
 1. postępowanie zgodnie  z regulaminem pracy gimnazjum.
 1. Dyrektora pod jego nieobecność zastępuje nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący gimnazjum.
 1. Organizuje się zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.
 2. Opiekę nad uczniami poza terenem szkoły w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę oraz w czasie wycieczek i zawodów sportowych sprawuje wychowawca lub nauczyciel zatrudniony w gimnazjum zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
 1. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne organizowane są przez wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ujętymi w regulaminie wycieczek szkolnych.

 

§ 27

NAUCZYCIELE

 1. Nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za życie, zdrowie
  i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece.
 3. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
 1. prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia
  w tym zakresie optymalnych wyników,
 1. rzetelne przygotowanie każdej z form procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 1. na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowanie wymagań edukacyjnych,  niezbędnych  do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 1. twórcza adaptacja programów nauczania będących w dyspozycji nauczyciela do możliwości i potrzeb edukacyjnych grupy uczniów,
 1. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej przez:
 1. śledzenie najnowszej literatury dotyczącej dydaktyki,
 1. aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego,
 1. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i udział we wzbogacaniu ich w środki dydaktyczne.
 2. unowocześnianie i wzbogacanie środków dydaktycznych potrzebnych do realizacji programu, wprowadzanie (w miarę możliwości) innowacji pedagogicznych oraz innych, związanych z procesem wychowania,
 1. wdrażanie do samorządności poprzez pracę w Samorządzie oraz  współpracę z organizacjami młodzieżowymi,
 1. aktywizowanie uczniów poprzez stwarzanie im odpowiednich warunków do pracy,
 1. diagnozowanie warunków środowiskowych uczniów,
 1. stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego,
 1. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie wykonywania bieżącej pracy,
 1. poinformowanie wychowawcy klasy o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 1. dostosowywanie wymagań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
  i edukacyjnych ucznia, z uwzględnieniem opinii publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej,
 1. dostosowywanie ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych.
 1. rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji uczniów (w tym uzdolnień
  i zainteresowań),
 1. dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo ucznia,
 1. umiejętna i systematyczna współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów oraz wychowawcami klas,
 1. gotowość do udzielania rodzicom informacji na temat postępów w nauce
  i zachowaniu ich dzieci podczas wszystkich ogólnoszkolnych zebrań
  i konsultacji,
 1. sugerowanie rodzicom skutecznych form oddziaływania, które umożliwiałyby pomoc dzieciom w nauce i zabezpieczałyby je przed zjawiskami patologicznymi,
 1. włączanie rodziców w usprawnianie i urozmaicanie życia klasy,
 1. prowadzenie zajęć profilaktyczno – resocjalizacyjnych w celu ochrony uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnień,
 1. prowadzenie orientacji zawodowej uczniów w ramach danego przedmiotu nauczania,
 1. prowadzenie (ustalonej odrębnymi przepisami) dokumentacji pracy dydaktyczno - wychowawczej lub wychowawczo – opiekuńczej,
 1. dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach godzin z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN,
 1. pełnienie dyżurów podczas przerw zgodnie z odrębnym regulaminem
  i planem dyżurów nauczycielskich,
 1. wybór programów nauczania zgodnie z procedurą dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach,
 1. wybór podręczników.

§ 28

BIBLIOTEKA

 1. Uczniowie korzystają z biblioteki zgodnie z regulaminem biblioteki.
 1. Gimnazjum korzysta z księgozbioru, będącego własnością Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego oraz Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego
  w Cierpicach. Biblioteka służy realizacji potrzeb dydaktyczno - wychowawczych gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, gromadzeniu informacji i wydawnictw
  o regionie, literatury fachowej niezbędnej do realizacji zadań gimnazjum ustalonych w statucie.
 1. Biblioteka prowadzi edukację czytelniczą i medialną.
 1. Biblioteka posiada swój regulamin, w którym określa zasady korzystania
  z księgozbioru i czytelni:
 1. użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, absolwenci, rodzice, administracja szkolna i inni pracownicy gimnazjum,
 2. godziny pracy biblioteki umożliwiają korzystanie z jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu, i ustalane są w zależności od czasu pracy szkoły.
 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
 1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
 1. umożliwianie korzystania ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
 1. prowadzenie informacji naukowej dla uczniów i nauczycieli,
 1. gromadzenie i opracowywanie wideoteki, fonoteki,
 1. Biblioteka współpracuje z biblioteką publiczną w Ośrodku Kultury
  w Małej Nieszawce.

§ 29

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ, W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ

 

Na podstawie modułów Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 13.01.2004r.

 1. W przypadku informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, nauczyciel powinien:
 1. przekazać informację wychowawcy klasy,
 1. wychowawca informuje pedagoga i dyrektora szkoły,
 1. wychowawca wzywa rodziców (prawnych opiekunów) – rozmawia w celu zobowiązania rodzica do nadzoru, a ucznia do zaniechania postępowania niezgodnego z regulaminem,
 1. jeśli sytuacja powtarza się, a rodzice odmawiają współpracy, nie stawiają się do szkoły, dyrektor powiadamia pisemnie sąd rodzinny lub policję,
 1. jeśli uczeń ukończył 17 lat i popełnił przestępstwo ścigane z urzędu lub bierze udział w działalności grup przestępczych, dyrektor zobowiązany jest powiadomić prokuratora lub policję.
 1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu/narkotyków:
 1. powiadamia wychowawcę,
 1. wzywa lekarza,
 1. zawiadamia dyrektora szkoły i rodziców (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego zabrania ucznia ze szkoły,
 1. dyrektor powiadamia policję gdy rodzice odmawiają przyjścia do szkoły,
  a on jest agresywny, zagraża innym, itp.,
 1. spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył
  17 lat, stanowi wykroczenie i należy o tym fakcie powiadomić policję.
 1. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyki, powinien:
 1. zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych
  i jej ewentualnym zniszczeniem - nauczyciel próbuje ustalić, do kogo znaleziona substancja należy,
 1. powiadamia dyrektora i wzywa policję,
 1. przekazuje policji substancję oraz informację dotyczącą szczegółów zdarzenia.
 1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, podejmuje następujące kroki:
 1. w obecności innej osoby ma prawo żądać, aby uczeń oddał daną substancję, pokazał zawartość torby, kieszeni – nauczyciel nie ma prawa samodzielnie przeszukać ucznia – to czynność zastrzeżona dla policji,
 1. zawiadamia dyrektora i rodziców (prawnych opiekunów), wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole,
 1. gdy uczeń odmawia wykonania czynności wymienionych w podpunkcie pierwszym, dyrektor wzywa policję, która przeszukuje ucznia, zabezpiecza i zabiera daną substancję,
 1. jeśli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel (po odpowiednim zabezpieczeniu substancji) przekazuje ją policji, nauczyciel próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję – całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje.

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 lat – prokuratora lub policję.

 

§ 30

WYCHOWAWCY

 1. Oddziałem klasowym opiekuje się nauczyciel wychowawca. Wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 1. Wychowawca prowadzi godziny do dyspozycji wychowawcy klasy według ustalonej tematyki, zgodnej z ogólnymi zadaniami wychowawczymi szkoły.
 1. Wychowawca klasy będąc świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego jednocześnie opiekunem dziecka, pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym gimnazjum, tworząc warunki wspomagające rozwój, uczenie się i przygotowanie ucznia do uczestnictwa w życiu dorosłym.
 1. Wychowawca klasy jest animatorem życia  zbiorowego oraz mediatorem
  i negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrz zespołowych oraz między uczniami a dorosłymi.
 1. Wychowawca klasy w celu realizacji zadań otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów, planuje i organizuje wspólnie
  z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące klasę, ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
 1. Wychowawca wnioskuje o umożliwienie uczniowi wyrównania braków edukacyjnych spowodowanych jego dłuższą nieobecnością w ramach:
 1. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 1. samopomocy koleżeńskiej,
 1. dodatkowych ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela przedmiotu.
 1. Obserwuje, notuje i ocenia zachowania uczniów.
 1. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi
  i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).
 1. Wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym.
 1. Współpraca planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej .
 1. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci. Okazuje pomoc rodzicom w działaniach wychowawczych wobec dzieci. Otrzymuje od nich pomoc poprzez włączenie ich w sprawy życia klasy i gimnazjum.
 1. Wychowawca ma obowiązek na miesiąc przed zakończeniem semestru (rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych), poinformowania rodziców
  o przewidywanym stopniu niedostatecznym.
 1. Wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej
  i metodycznej ze strony dyrekcji oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych
  i naukowych.
 1. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy gimnazjum chyba, że rada rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę.

§ 31

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE

 1. W gimnazjum działają zespoły:
 1. zespoły przedmiotowe:
 1. humanistyczny,
 2. matematyczno-przyrodniczy,
 3. języków obcych,
 1. zespoły problemowo-zadaniowe,
 1. zespół wychowawców,
 1. zespoły klasowe.
 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.
 1. Realizacja zadań zespołu jest dokumentowana.
 1. Zespoły pracują według planów pracy sporządzanych na dany rok szkolny.

 

 

§ 32

Zespół wychowawców:

 1. Zespół tworzą pedagog i wychowawcy.
 1. Zespól podejmuje następujące zadania:
 1. analizuje i diagnozuje sytuację wychowawczą w gimnazjum,
 1. inspiruje i upowszechnia nowe formy i metody pracy wychowawczej,
 1. przygotowuje i wdraża do realizacji program wychowawczy,
 1. wdraża do realizacji program profilaktyczny,
 1. prowadzi ewaluację działań wychowawczych i opiekuńczych w szkole.

§ 33

Zespoły klasowe

1. Zespoły tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale.

 1. Zadaniem zespołów jest :
 1. ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,
 1. monitorowanie i dokumentowanie pomoc pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Rozwiązywanie bieżących problemów  wychowawczych i edukacyjnych.

§ 34

Zespoły przedmiotowe

 1. Zespoły tworzą nauczyciele:
 1. zespół humanistyczny- nauczyciele uczący przedmiotów humanistycznych,
 1. zespół matematyczno-przyrodniczy- nauczyciele uczący matematyki
  i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 1. zespół języków obcych- nauczyciele uczący języków obcych.
 1. Cele i zadania zespołów przedmiotowych:
 1. ewaluacja WSO,
 1. zespołowe rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń,
 1. przygotowywanie i przeprowadzanie testów gimnazjalnych,
 1. tworzenie programów naprawczych,
 1. współpraca nauczycieli z doradcami metodycznymi.

 

§ 35

Zespoły problemowo – zadaniowe

 1. Powoływane są do wykonywania zadań wynikających z bieżących potrzeb

szkoły, programu rozwoju i harmonogramu mierzenia jakości pracy gimnazjum.

2.Nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą zespół klasowy, którego przewodniczącym jest wychowawca klasy. Dokumentacja pracy zespołu jest prowadzona przez wychowawcę i znajduje się w  „teczce wychowawcy”.

 

VII. Prawa, uprawnienia i obowiązki uczniów.

 

§ 36

 1. Uczniem gimnazjum jest dziecko objęte obowiązkiem szkolnym, zamieszkujące w obwodzie tego gimnazjum. Granice obwodu ustala organ prowadzący szkołę.
 1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową do 18 roku życia.
 1. Obowiązek szkolny dziecka trwa do ukończenia gimnazjum nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 1. Ucznia, który ukończył 18 lat, dyrektor może skreślić z listy uczniów po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i podjęciu uchwały przez radę pedagogiczną, gdy uczeń:
 1. nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne przez okres 3 miesięcy bez usprawiedliwienia, w tym także z powodu pobytu w areszcie śledczym na mocy decyzji sądu,
 1. został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo,
 1. prostytuuje się lub czerpie korzyści z prostytucji,
 1. narusza nietykalność cielesną i godność osobistą wobec uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły,
 1. stosuje groźby karalne wobec uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły,
 1. dopuszcza się kradzieży lub zniszczenia mienia szkoły lub osób,
 1. wywiera szkodliwy wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 1. przebywa na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków oraz posiadał, przechowywał lub rozprowadzał alkohol lub narkotyki,
 1. świadomie i nagminnie narusza obowiązki ucznia określone w statucie.
 1. Uczeń, który ukończył 18 lat może dobrowolnie zrezygnować z dalszej nauki
  w szkole.
 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń podlegający obowiązkowi szkolnemu, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.
 1. Uczniowie, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu
  15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być kierowani do gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy.

 

§ 37

Odwołanie od decyzji dyrektora gimnazjum o skreśleniu z listy uczniów

 1. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnieść odwołanie od decyzji dyrektora do kuratora oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły.
 1. Dyrektor może wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie.
 1. W przypadku wniesienia odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji do czasu jego rozpatrzenia przez instancję odwoławczą.
 1. Jeśli jednak decyzja zawiera rygor natychmiastowej wykonalności, jest realizowana niezależnie od odwołania.
 1. Przypadki odwołań nie objęte niniejszym statutem reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 

§ 38

PRAWA

1. W szkole przestrzegane są prawa wywodzące się z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności uczeń ma prawo do:

 1. znajomości swoich praw oraz obowiązków,
 1. swobody wyrażania myśli, opinii i przekonań z poszanowaniem zasad tolerancji i godności ludzkiej,
 1. poszanowania swojej godności i takich warunków pobytu, które gwarantują ochronę przed wszelkimi formami przemocy,
 1. wolności od poniżającego traktowania,
 1. prywatności,
 1. informacji,

2. W szkole przestrzegane są prawa wynikające z przepisów prawa oświatowego, a w szczególności uczeń ma prawo do:

 1. zdobywania dogłębnej i rzetelnej wiedzy, wszechstronnego rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań,
 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 1. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 1. zapoznania się z programem nauczania, jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów,
 2. uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
 1. sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej, umotywowanej i systematycznej oceny swojej pracy, postępów w nauce i zachowaniu,
 1. rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,
 1. korzystania z właściwego, zorganizowanego życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym,
  a możliwością rozwijania i zaspokajania swoich własnych zainteresowań,
 1. korzystania z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych, sprzętu, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych,
 1. korzystania z pomocy gimnazjum w niepowodzeniach szkolnych i innych wypadkach losowych,
 1. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych,
 1. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 1. korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego,
 1. wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową,
 1. zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
 1. udziału w dowolnie wybranych konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
 1. Odwoływania się do dyrektora w sprawach spornych dotyczących ocen
  z przedmiotów nauczania, zachowania oraz kar,
 1. egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych zgodnie
  z obowiązującą procedurą.
 1. Korzystanie z wymienionych praw może zostać ograniczone z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

 

 

§ 39

UPRAWNIENIA

 

 1. Uczeń ma prawo do:
 1. poprawiania ocen z przedmiotów i zachowania,
 1. szczęśliwego numerka, który zwalnia z pisania kartkówek oraz odpowiedzi ustnych,
 1. zwolnienia z odpowiedzi i prac pisemnych pierwszego dnia po tygodniowej lub dłuższej usprawiedliwionej nieobecności,
 1. najwyżej trzech prac klasowych w ciągu tygodnia, jednej w ciągu dnia,
 1. redagowania gazetki szkolnej,
 1. reprezentowania klasy, szkoły w imprezach artystycznych i rekreacyjno-sportowych, kulturalnych i naukowych,
 1. udziału w wycieczkach.
 1.    Uczniom pierwszej klasy nie stawia się ocen niedostatecznych do 15 września danego roku szkolnego.

§ 40

OBOWIĄZKI

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie.
 1. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego i punktualnego uczestniczenia
  w zajęciach lekcyjnych.
 1. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego przygotowywania się do zajęć, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu.
 1. W szczególności do obowiązków ucznia należy:
 1. godne reprezentowanie klasy i gimnazjum,
 1. troska o dobre imię Ojczyzny oraz o dobre imię i tradycje szkoły,
 1. respektowanie  zarządzeń dyrekcji, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego,
 1. przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów
  i nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów, gestów),
 1. reagowanie w sposób zdecydowany na wszelkie przejawy niewłaściwych zachowań poprzez sygnalizowanie zaistniałego problemu do pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły lub nauczyciela,
 1. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
 1. dbanie o ład, porządek, zdrowie, higienę oraz mienie wspólne i osobiste,
 1. rekompensowanie wyrządzonych szkód,
 1. realizowanie przyjętych na siebie zobowiązań,
 1. postępowanie zgodnie z zasadami tolerancji,
 1. przestrzeganie postanowień zawartych w statucie,
 1. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających,
 1. dbanie o swój estetyczny i schludny wygląd zewnętrzny i higienę osobistą, godny miana ucznia, stosownie do swego wieku i ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego,
 1. noszenie stroju galowego w sytuacjach określonych przez dyrektora szkoły na wszystkie uroczystości szkolne,
 1. wyciszenie na zajęciach lekcyjnych telefonów komórkowych. Nieużywanie na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń w celu zapisywania dźwięku i obrazu,
 1. uczestniczenie w projekcie edukacyjnym.
 1. Uczeń jest zobowiązany do:
 1. nie opuszczania bez zezwolenia terenu szkoły,
 1. przebywania w czasie lekcji w salach dydaktycznych,
 1. zmiany obuwia w okresie jesienno – zimowym,
 1. usprawiedliwiania swoich nieobecności w formie pisemnej w terminie do pięciu dni od dnia powrotu szkoły,
 1. uzupełniania braków wiadomościach spowodowanych nieobecnością na zajęciach.
 1. Jeżeli uczeń nie wywiązuje się z obowiązków może wiązać się to
  z nałożeniem na niego kary.

 

§ 41

 

NAGRODY

 1. Uczeń może być nagrodzony za:
 1. wysokie wyniki w nauce,
 1. wzorowe zachowanie,
 1. przeciwstawianie się złu,
 1. udzielanie pomocy innym osobom,
 1. zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego,
 1. sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków,
 1. inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej.
 1. Za nienaganne spełnianie obowiązków uczniowskich uczeń może być nagrodzony w formie:
 1. pochwały ustnej lub pisemnej wychowawcy w obecności klasy za wzorową postawę i aktywny udział w życiu klasy,
 1. pochwały ustnej dyrektora gimnazjum wobec całej młodzieży za reprezentowanie szkoły na zewnątrz w konkursach przedmiotowych
  i sportowych,
 1. listu gratulacyjnego dyrektora szkoły do rodziców za wysokie wyniki
  w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie,
 2. dyplomu uznania za osiągnięcia w konkretnej dziedzinie,
 1. nagrody rzeczowej za co najmniej dobre wyniki w nauce
  i zaangażowanie w życie gimnazjum (na koniec roku szkolnego) przyznawanej przez radę pedagogiczną,
 1. wpisu do „Złotej Księgi” – dokonuje absolwent otrzymujący złota tarczę,
 1. Złotej tarczy „Primus inter pares” – dla absolwenta, który w kolejnych latach nauki w gimnazjum otrzymywał świadectwa z wyróżnieniem,
 1. Srebrnej tarczy „Discipulus bonus” – przyznawana uczniowi, który
  w kolejnych latach nauki w gimnazjum uzyskiwał średnią ocen co najmniej 4,5 i bardzo dobre zachowanie.
 1. 3.O nagrodach powiadamiani są rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

§ 42

KARY

 1. Za nieprzestrzeganie statutu gimnazjum uczeń może być ukarany:
 1. upomnieniem ustnym lub naganą pisemną (wpis do zeszytu uwag
  i dzienniczka ucznia) wychowawcy klasy, nauczyciela lub dyrektora szkoły, za spóźnienie się do szkoły, nieestetyczny wygląd, wulgaryzmy,
 1. upomnieniem dyrektora gimnazjum (w porozumieniu z wychowawcą)
  z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) o nagannym zachowaniu ucznia za ucieczki z lekcji, wagary, aroganckie zachowanie, spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków,
 1. naganą dyrektora gimnazjum z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) w wyniku której uczeń nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez gimnazjum; dyrektor gimnazjum udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy; o udzielonej naganie wychowawca informuje listem poleconym rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
 1. przeniesieniem do innego oddziału – nakłada dyrektor szkoły za zgodą rady pedagogicznej.
 1. przeniesieniem do innego gimnazjum:

dyrektor, za zgodą rady pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, może złożyć wniosek do Kuratora Oświaty
o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w przypadku ciągłego
i rażącego naruszania dyscypliny w następujących sytuacjach:

 1. dotkliwego pobicia,
 2. kradzieży,
 3. dewastacji mienia na terenie szkoły,
 4. spożywania alkoholu i przebywania pod wpływem alkoholu na terenie szkoły,
 5. zażywania środków odurzających, gdy możliwości kar zostały wyczerpane,
 1. zawieszeniem w uprawnieniach - na wniosek wychowawcy klasy dyrektor szkoły zawiesza ucznia na czas określony z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów),
 1. zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
 1. uczeń, który zgłosił się do kilku projektów edukacyjnych i nie wywiązał się
  z podjętego zadania, otrzymuje naganę dyrektora.
 1. W przypadkach zastosowania kar o których mowa w
 1. uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wystąpić z prośbą do dyrektora gimnazjum o zniesienie nałożonej kary z podaniem motywów,
 1. dyrektor może podjąć decyzję o złagodzeniu kary po zasięgnięciu  opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego oraz wysłuchaniu ukaranego,
 1. decyzja w sprawie utrzymania lub złagodzenia kary jest ostateczna.
 1. Kary nie mogą naruszać godności osobistej uczniów.
 1. Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia określone w statucie, niezależnie od nałożonej kary, może być zobowiązany przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, do:

1)   naprawienia wyrządzonej szkody,

 1. przeproszenia osoby pokrzywdzonej,
 2. uczestniczenia w określonych zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub dydaktycznym,
 3. wykonywania określonej pracy społecznie użytecznej na rzecz klasy, grupy wychowawczej, szkoły, placówki lub społeczności lokalnej.

§ 43

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w przypadku naruszenia
  w szkole praw ucznia złożyć skargę w formie pisemnej do dyrektora szkoły (jeżeli skarga jest w formie ustnej należy sporządzić notatkę służbową).
 1. Dyrektor w terminie 7 dni od momentu otrzymania skargi powołuje komisję
  w składzie:
 1. Po zakończeniu obrad powołanej komisji dyrektor pisemnie wraz
  z uzasadnieniem w ciągu 14 dni informuje ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) o wynikach pracy komisji.
 1. Skargi i sposoby ich załatwiania są dokumentowane.

 

§ 44

Tryb odwołania się od kary

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od nałożonej kary w formie pisemnej do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od zdarzenia.
 1. Dyrektor w terminie 3 dni od momentu złożenia odwołania powołuje komisję
  w składzie:
 1. dyrektor szkoły.
 2. przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
 3. Nauczyciel wskazany przez ucznia.
 1. Po zakończeniu obrad powołanej komisji dyrektor pisemnie wraz
  z uzasadnieniem w ciągu 7 dni informuje ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) o wynikach pracy komisji.
 1. Odwołania i sposoby ich załatwiania są dokumentowane.
 1. Oceniania wewnątrzszkolne

§ 45

 1. Cele oceniania
 1. Diagnoza – określanie w szczególności potrzeb i przyczyn trudności każdego   ucznia oraz jego możliwości i zainteresowań.
 1. Informacja o efektywności procesu nauczania – opisywanie rozwoju i postępów uczniów, ewaluacja i modyfikowanie procesu nauczania poprzez doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianie dla stopnia – różnicowanie i klasyfikowanie uczniów.
 1. Upowszechnianie osiągnięć uczniów – porównywanie osiągnięć szkół, określanie stopnia opanowania wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego na egzaminach zewnętrznych zwanych „egzaminem gimnazjalnym.”
 1. Ewaluacja programów nauczania – ocena efektywności różnych modeli kształcenia.
 1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie
  o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).
 1. Motywacyjna funkcja oceniania.

Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego zawierają następujące elementy świadczące o jego motywacyjnej funkcji oceniania:

 1. Poziomy wymagań i dostosowane do nich progi procentowe stosowane przy opracowaniu i ocenianiu dłuższych prac pisemnych.
 1. Ustalenie minimalnej granicy opanowania materiału na ocenę dopuszczającą.
 1. Możliwość uzyskania wyższej oceny dzięki wprowadzeniu zasady sumowania punktów uzyskanych na różnych poziomach wymagań.
 1. Ocenianie dodatkowej aktywności ucznia za pomocą znaków „+” i „-” przeliczanych na oceny cząstkowe.
 1. Możliwość poprawienia przez ucznia oceny niedostatecznej z pracy klasowej lub testu  lub napisania pracy i uzyskania oceny w przypadku nieobecności ucznia.
 1. Możliwość poprawienia oceny niedostatecznej śródrocznej z przedmiotu.
 1. Możliwość poprawienia oceny nieodpowiedniej, nagannej z zachowania uzyskanej w I półroczu.
 1. Możliwość uzyskiwania wyższych od przewidywanych rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych oraz ocen z zachowania.
 1. Założenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Wewnątrzszkolny system oceniania ma zapewnić:

 1. Pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia.
 1. Ukierunkowanie jego dalszej pracy.
 1. Wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.
 1. Kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie, kierowanie się nimi  we własnym działaniu.
 1. Nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań.
 1. Dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia.
 1. Budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów adekwatnych do rozpoznanych potrzeb.
 1. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
  i edukacyjnych ucznia, z uwzględnieniem opinii publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej.
 1. Dostosowanie ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych.
 1. Informowanie uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) na początku każdego roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania oraz sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia.
 1. Informowanie uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Informowanie o zasadach oceniania zachowania.
 1. Informowanie rodziców (opiekunów prawnych) na początku każdego roku szkolnego o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Uzasadnianie ustalonej oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych).
 1. Podział roku szkolnego i sposób klasyfikowania.

Rok szkolny jest podzielony na dwa półrocza (każdy trwa około 18 tygodni). Klasyfikowanie śródroczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia (po około 18 tygodniach)  określonych w szkolnym planie nauczania i ustalenia ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania według skali określonej w statucie szkoły.

 1. Wymagania edukacyjne.

Ocenia się wiedzę, umiejętności, sprawności, osiągnięcia i zachowanie    uczniów.   

 1. Wiedza i umiejętności ucznia są oceniane na podstawie wymagań programowych.
 1. Uczniowie  są informowani o tym, że wymagania programowe są określone
  w dwóch  poziomach wymagań: podstawowym i ponadpodstawowym.
 1. Przy ocenianiu prac klasowych i testów, gdy oceny ucznia można przeliczyć na punkty, ustala się progi procentowe  na poszczególne oceny:
OCENYCZĄSTKOWE

OCENY

SŁOWNE

POZIOM

WYMAGAŃ

PROCENTOWY UDZIAŁ

PUNKTÓW

1

Niedostateczny

 

PODSTAWOWE

(P)

<50% P
2

Dopuszczający

KONIECZNE   50% - 74% P
3

Dostateczny

PODSTAWOWE   75% - 100% P
4

Dobry

ROZSZERZAJĄCE

PONAD-

PODSTAWOWE

(PP)

50% - 74% PP
5

Bardzo dobry

DOPEŁNIAJĄCE   75% - 100% PP
6

Celujący

WYKRACZAJĄCE (W) 75% - 100% W

Przy ocenianiu według powyższej tabeli ustala się następujące zasady dodatkowe:

 1. uczeń musi uzyskać 50%  wymagań podstawowych, aby otrzymać ocenę dopuszczającą,
 1. w przypadku, gdy uczeń nie uzyskał wymaganej ilości punktów na daną ocenę wyższą niż ocena dopuszczająca, ale zdobył punkty z poziomu ponadpodstawowego lub wykraczającego, należy zsumować wszystkie uzyskane punkty,
 1. suma uzyskanych punktów decyduje o ocenie wystawianej zgodnie z przyjętą skalą procentową.
 1. Przy ocenianiu kartkówek, gdy oceny ucznia można przeliczyć na punkty, ustala się następujące progi procentowe na poszczególne oceny:
OCENYCZĄSTKOWE

OCENY

SŁOWNE

PROCENTOWY UDZIAŁ

PUNKTÓW

1 niedostateczny <40%
2 dopuszczający 40% - 54%
3 dostateczny 55% - 74%
4 dobry 75% - 89%
5 bardzo dobry 90% - 100%
 1. Przy ocenianiu sprawdzianów, gdy oceny ucznia można przeliczyć na punkty, ustala się następujące progi procentowe na poszczególne oceny:
OCENYCZĄSTKOWE

OCENY

SŁOWNE

PROCENTOWY UDZIAŁ

PUNKTÓW

1 niedostateczny <40%
2 dopuszczający 40% - 54%
3 dostateczny 55% - 74%
4 dobry 75% - 89%
5 bardzo dobry 90% - 97%
6 celujący 98% - 100%
 1. Przy ocenianiu testów semestralnych i rocznych, ustala się następujące progi procentowe na poszczególne oceny:
OCENYCZĄSTKOWE

OCENY

SŁOWNE

PROCENTOWY UDZIAŁ

PUNKTÓW

1 niedostateczny <25%
2 dopuszczający 25% - 40%
3 dostateczny 41% - 59%
4 dobry 60% - 74%
5 bardzo dobry 75% - 89%
6 celujący 90% - 100%
 1. Osobą oceniającą poziom kompetencji przedmiotowych jest nauczyciel przed    miotu, zachowania wychowawca klasy, który zobowiązany jest uwzględnić opinie innych członków rady pedagogicznej.
 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne
  z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
 1. Warunkom i sposobom oceniania wewnątrzszkolnego podlegają wszyscy uczniowie szkoły.
 1. Prace ucznia wykonane wyjątkowo nieestetycznie uznaje się za przejaw niewłaściwej postawy ucznia, która będzie karana uwagą negatywną w zeszycie uwag.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej     

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

 1. Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być ustalona na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności na wniosek rodziców ucznia złożony w sekretariacie do dyrektora szkoły w terminie nie później niż trzy dni po uzyskaniu wiadomości o przewidywanej ocenie. Wniosek winien zawierać uzasadnienie.

Uczeń powinien:

 1. uczestniczyć we wszystkich pracach klasowych i co najmniej 75%  sprawdzianów w ciągu roku szkolnego i uzyskać z nich średnią ocen o  0, 6 wyższą niż przewidywana,
 2. frekwencja ucznia na zajęciach nie budziła zastrzeżeń nauczyciela przedmiotu.
 1. Wnioski nie spełniające warunków określonych w punkcie 1. Nie będą rozpatrywane.
 1. Uczeń może się ubiegać o podwyższenie oceny przewidywanej o jeden stopień.
 1. Dyrektor po rozpatrzeniu wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności, wyznaczając termin przeprowadzenia go nie później niż dwa dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej i informuje o swojej decyzji wnioskodawcę.
 1. Brak zgody dyrektora wymaga uzasadnienia w formie pisemnej.
 1. Roczny sprawdzian zawiera wymagania edukacyjne na ocenę, o którą uczeń się ubiega.
 1. Roczny sprawdzian z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 1. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Z przebiegu sprawdzianu nauczyciele sporządzają protokół zawierający: imię i nazwisko ucznia, imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających sprawdzian, datę, sprawdzone i ocenione prace ucznia oraz ustalona ocenę wraz z uzasadnieniem. Protokół jest jawny dla ucznia i jego rodziców.
 1. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku sprawdzianu nie może być niższa od przewidywanej.
 1. Zasady informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)
  o wymaganiach programowych.
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych  do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.
 1. Nauczyciele we wrześniu każdego roku szkolnego informują uczniów
  o przedmiotowych systemach oceniania, a rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.
 1. Przedmiotowe systemy oceniania znajdują się u nauczycieli przedmiotów.
 1. Oceny są jawne dla uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów).
 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniowie otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
 1. Informacji o uzyskanych ocenach udziela na bieżąco nauczyciel uczący danego przedmiotu oraz wyjątkowo wychowawca klasy.
 1. Nauczyciel zobowiązany jest do gromadzenia prac klasowych i testów uczniów
  i umożliwienia wglądu do nich zainteresowanym rodzicom (prawnym opiekunom).
 1. Nauczyciel zobowiązany jest do uzasadnienia ustalonej oceny przedstawiając zasady przeliczania punktów na poszczególne oceny.

§ 46

 1. Ocena zachowania.

1) Oceniając zachowanie uczniów uwzględnia się:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 2. postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor
  i tradycje szkoły,
 3. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 4. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 5. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 6. przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

2) Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

3) Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów podczas pierwszych godzin wychowawczych i  rodzicom podczas pierwszego zebrania warunki i sposoby oraz kryteria oceniania zachowania, czyli:

 1. kto i w jaki sposób proponuje ocenę zachowania,
 2. co wpływa na jej podwyższenie lub obniżenie,
 3. jaka jest możliwość poprawienia ustalonej oceny,
 4. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Regulamin ustalania poszczególnych ocen zachowania.
 1. Ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według skali określonej w statucie szkoły jako: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 1. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę, po konsultacji
  z nauczycielami przedmiotów oraz zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy
  i samego ucznia jest ostateczna (z wyjątkiem §2, ust.8.: Ocena zachowania –  Tryb odwołania się od procedury wystawienia ocen z zachowania).
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, czy też opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.

                                                                                                                           

 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
  1. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt zaufania równy 20 pkt.   

W ocenie uwzględnia się następujące kryteria, za spełnienie których uczeń otrzymuje kolejne punkty (dodatnie i ujemne), przeliczane następnie na ocenę zachowania:

 1. Spełnianie  obowiązków szkolnych:
 1. Systematycznie i punktualne uczęszczanie na zajęcia.                      +2pkt
 2. Każda godzina  nieusprawiedliwiona.                                                  -1pkt
 3. Każde nieusprawiedliwione spóźnienie.                                              -1pkt
 4. Ucieczka z lekcji: upomnienie wychowawcy.                                      -5 pkt.

Uwaga:  Uczeń jest zobowiązany jest dostarczyć wychowawcy usprawiedliwienie za opuszczone godziny najpóźniej w przeciągu 7 dni po przyjściu do szkoły.

 1. Przestrzeganie powszechnie przyjętych zasad postępowania takich, jak:
 1. uczciwość w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
 2. tolerancja – akceptowanie drugiego człowieka,
 3. pracowitość,
 4. dbałość o honor i tradycje szkoły,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 6. kultura osobista i kultura słowa,
 7. życzliwość i szacunek do innych,
 8. wykonywanie poleceń nauczyciela, 
 9. stosowanie regulaminów szkoły,
 10. poszanowanie mienia szkolnego,
 11. przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

Uczeń może otrzymać:

 1. uwagi pozytywne  (zapisywane w zeszycie uwag i dzienniku)  do 2pkt
 1. uwagi negatywne (z podaniem liczby punktów)do -2pkt
 1. Jeżeli uczeń nie otrzymał uwag negatywnych uzyskuje 2 pkt.
 2. Jeżeli uczeń otrzymał jedną uwagę negatywną uzyskuje 1 pkt.
 3. Jeżeli uczeń otrzymał dwie uwagi negatywne uzyskuje 0 pkt.
 4. Jeżeli uczeń otrzymał więcej niż dwie uwagi negatywne to każda następna skutkuje – 1 lub -2 pkt.

4) W przypadku braku pisemnej pracy domowej zadawanej z lekcji na lekcję

    uczeń każdorazowo otrzymuje uwagę negatywną.

   Jeżeli uczeń nie otrzymał uwag negatywnych uzyskuje 2 pkt.

5) W przypadku  braku obuwia zamiennego w sezonie jesienno – zimowym

     uczeń każdorazowo otrzymuje uwagę negatywną o wartości:                -1pkt

  

Jeżeli uczeń nie otrzymał uwag negatywnych uzyskuje 2 pkt.

6) W przypadku używania telefonów komórkowych i innych urządzeń

zapisujących dźwięk i obraz w czasie trwania zajęć edukacyjnych:      - 2pkt

za każde stwierdzone przez nauczyciela użycie tych nośników.

5. Zaangażowanie w życie klasy, szkoły i środowiska:

 1. Pełnienie funkcji w klasie i szkole                                                               do 4pkt
 1. Pomoc w nauce innym uczniom - systematyczna, zorganizowana,

      pod kontrolą nauczyciela lub systematyczna zorganizowana w domu

     (po 1 pkt. za 1 godz.)                                                                               do 10pkt

 1. Prace społeczne na rzecz klasy, szkoły, środowiska                       od 1 do 2 pkt
 1. Reprezentowanie szkoły w imprezach i konkursach:
  1. sportowych,                                                                                                po 1pkt
  2. kulturalnych,                                                                                              po 1pkt
  3. naukowych,                                                                                               do 2pkt
 1. Wolontariat, za każdą systematyczną, potwierdzoną pracę

trwającą około miesiąca                                                                        od 1 do 2 pkt

 1. Udział w kołach zainteresowań: sportowych, przedmiotowych,

kulturalnych w szkole i placówkach pozaszkolnych

-         za każde koło zainteresowań,                                          od 1 do 2 pkt 

-         frekwencja 51-74%,                                                                         1 pkt

-         frekwencja 75-100%.                                                                                 2 pkt

 1. Przeliczenie ilości punktów na ocenę  zachowania następuje według po niższej skali:
 1. Zachowanie wzorowe                                                                          48 i więcej pkt
 1. Zachowanie  bardzo dobre                                                                           37--47pkt
 1. Zachowanie  dobre                                                                                        26- 36 pkt
 1. Zachowanie poprawne                                                                                 15- 25pkt
 1. Zachowanie nieodpowiednie                                                                      do 14pkt
 1. Zachowanie naganne  - gdy uczeń otrzymał naganę dyrektora i nadal poważnie lekceważy obowiązki ucznia wynikające ze Statutu Szkoły i ciągle narusza dyscyplinę.

Za poważne lekceważenie obowiązków i naruszanie dyscypliny uważa się: nieobecności nieusprawiedliwione ³30% lub dotkliwe pobicie, lub kradzież, lub dewastacja mienia, lub spożywanie alkoholu na terenie szkoły, lub nadużywanie alkoholu, lub zażywanie środków odurzających, lub palenie papierosów na terenie szkoły, lub palenie e- papierosów na terenie szkoły, lub obraza nauczyciela, lub nieprzystąpienie do realizacji projektu edukacyjnego, lub niewywiązanie się z obowiązków wynikających z jego realizacji w wyniku lekceważącej postawy.

 1. Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora traci kredyt zaufania        -20 pkt.
 1. Uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy traci połowę kredytu zaufania                                                                                                                                       

                                                                                                        -10 pkt.

 1. Uczeń, który otrzymał upomnienie wychowawcy klasy otrzymuje        –5 pkt.
 1. Uczeń, który otrzymał pochwałę wychowawcy klasy otrzymuje              +5 pkt.
 1. Uczeń, który otrzymał pochwałę dyrektora szkoły uzyskuje                   +10 pkt.
 1. Uczeń, który otrzymał pochwałę na forum społeczności uczniowskiej otrzymuje                   

                                                                                                     +20 pkt.

 1. Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora szkoły lub naganę wychowawcy klasy nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania za dany semestr.

6 a. Przeliczanie ilości punktów na ocenę  zachowania dla ucznia przystępującego do projektu edukacyjnego następuje według poniższej skali:

 

 1. Zachowanie wzorowe                                                                          60 i więcej pkt
 1. Zachowanie  bardzo dobre                                                                            49-59pkt
 1. Zachowanie  dobre                                                                                         37-48pkt
 1. Zachowanie poprawne                                                                                  19-36pkt
 1. Zachowanie nieodpowiednie                                                                        do 18pkt

7. Ocena roczna  zachowania

 1. Ocena roczna  zachowania jest wyliczana zgodnie z przyjętą skalą

na podstawie średniej punktów uzyskanych w pierwszym i w drugim semestrze.

 1. W przypadku ucznia, który w jednym z semestrów uzyskał ocenę nieodpowiednią do  wyliczenia średniej punktów przyjmuje się wartość liczbową równą górnej granicy oceny nieodpowiedniej, czyli 14 punktów.
 1. W przypadku ucznia, który w jednym z semestrów uzyskał ocenę naganną do  wyliczenia średniej punktów przyjmuje się wartość liczbową równą górnej granicy oceny nieodpowiedniej, czyli 14 punktów lecz uczeń ten nie może otrzymać wyższej oceny niż poprawnej.

8. Tryb odwołania się od procedury wystawienia ocen zachowania.

 1. Uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie)  mogą, w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. W przypadku stwierdzenia  w/w niezgodności dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
  2. wychowawca klasy,
  3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  4. pedagog,
  5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
  6. przedstawiciel rady rodziców.
 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocenę ustala się w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.
 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. wynik głosowania,
 4. ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnejzachowania:

1 )   Rodzice ucznia, którzy nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania, mogą zgłosić do dyrektora pisemny wniosek o ponowne ustalenie oceny wraz z uzasadnieniem.

2) Wniosek, o którym mowa w ust. 1 może być złożony wraz z uzasadnieniem przez rodziców w terminie trzech dni od daty uzyskania informacji o przewidywanej ocenie.

3) Wniosek o ponowne ustalenie oceny zachowania może złożyć rodzic ucznia, który w bieżącym roku szkolnym:

a) nie otrzymał nagany dyrektora szkoły,

b) wszystkie jego nieobecności i spóźnienia są usprawiedliwione.

 1. Po spełnieniu powyższych warunków, dyrektor powołuje komisję w następującym składzie:

a) pedagog- jako przewodniczący,

b)wychowawca klasy,

c)nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie.

5)Komisja po przeanalizowaniu dokumentacji, poddaje pod głosowanie utrzymanie lub zmianę oceny zachowania.

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. wynik głosowania,
 4. ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 1. Ustalona w ten sposób ocena zachowania jest ostateczna.

§ 47

1. Oceny z przedmiotów.

 1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, ustala się
  w stopniach
  według następującej skali:

Stopnie cząstkowe            Stopnie słowne                 Skróty nazw słownych

               6                                      celujący                                               cel

               5                                  bardzo dobry                                         bdb

               4                                       dobry                                                  db

               3                                    dostateczny                                         dst

               2                                  dopuszczający                                      dop

               1                                  niedostateczny                                      ndst

    Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający.

    Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena niedostateczna.

2) Przyjmuje się znak „+” i „-” dodatkowej aktywności:

 1. cztery  „-” – ocena niedostateczna,
 2. trzy  „-”, jeden  „+” – ocena dopuszczająca,
 3. dwa  „-”, dwa  „+” – ocena dostateczna,
 4. jeden  „-”, trzy  „+” – ocena dobra,
 5. cztery  „+” – ocena bardzo dobra.
 1. Nie wprowadza się innych znaków.

2. Ogólne wymagania na poszczególne stopnie szkolne.

 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który uzyskuje bardzo dobre i celujące wyniki z przedmiotu, a ponadto:
 2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponując rozwiązania nietypowe :
 1. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 2. sprawnie posługuję się wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania przedmiotu danej klasy, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów
  w nowych sytuacjach.
 1. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
  1. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 3. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności z pomocą nauczyciela.
 1. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 2. ma braki w opanowaniu treści podstawy programowej danego przedmiotu
  w danej klasie, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia koniecznej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
 3. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela.
 1. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową danego przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu na poziomie koniecznym,
 2. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadania o niewielkim stopniu trudności
  z pomocą nauczyciela.

3. Powiadamianie rodziców lub prawnych opiekunów o ocenach.

 1. Oceny cząstkowe wpisywane są  do dziennika elektronicznego  na bieżąco przez nauczyciela przedmiotu. Rodzice ucznia są zobowiązani do systematycznego kontrolowania dziennika elektronicznego.
 1. Na miesiąc przed zakończeniem semestru (rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia uczniów
  i wychowawców klas tych uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych.
 1. Wychowawcy zobowiązani są do zawiadomienia o tym fakcie rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.
 1. Na siedem dni przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym  zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek wpisania do dziennika elektronicznego przewidywanych  ocen i powiadomienia
 1. Na pięć dni przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym  zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować rodziców ucznia (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznym) ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania.
 1. Uczniowie lub rodzice (prawni opiekunowie) w dniu informowania o ocenach odbierają kartki z ocenami. W przypadku odbioru kartki przez ucznia, musi ona wrócić do wychowawcy z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna następnego dnia.
 1. W przypadku nieobecności ucznia w dniu informowania o ocenach wychowawca informuje telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) lub przesyła kartkę
  z ocenami listem poleconym na adres rodzica (prawnego opiekuna).

4. Częstotliwość oceniania.

 1. Częstotliwość oceniania zależy od poziomu nauczania i specyfiki przedmiotu.
 1. Ustala się minimalną liczbę ocen cząstkowych z przedmiotów:
 2. język polski, matematyka – co najmniej 6 ocen w semestrze,
 3. pozostałe przedmioty – co najmniej 3 oceny w semestrze.
 1. Liczba ocen z przedmiotów uzależniona jest od ilości jednostek lekcyjnych nauczanego przedmiotu:
Liczba zajęć            w tygodniu Liczba przeprowadzonych jednostek lekcyjnych

Liczba ocen w tym

okresie

1

6

1

2-3

6 - 8

1

4-5

8- 10

1

5. Formy sprawdzania wiedzy, umiejętności i postawy.

 1. Kartkówka (do 10 minut) nie musi być zapowiedziana, jest pisemną formą odpowiedzi obejmującą materiał z ostatniego tematu.
 1. Sprawdzian (od 10 do 20 minut) nie musi być zapowiedziany, jest pisemną formą odpowiedzi obejmującą materiał najwyżej z trzech ostatnich tematów.
 1. Prace klasowe (godzinne lub dwugodzinne) zapowiedziane co najmniej na tydzień przed terminem i obejmujące większą partię materiału.
 1. Testy sprawdzające wiedzę i umiejętności w zależności od specyfiki przedmiotu i zakresu materiału (zapowiedziane co najmniej na tydzień przed terminem).
 1. Testy semestralne i roczne (zapowiedziane na dwa tygodnie przed terminem).
 1. Pisemne prace domowe i przygotowanie się do lekcji.
 1. Odpowiedzi ustne.
 1. Projekty i inne wytwory pracy ucznia.
 1. Praca w grupie.
 1. Praca indywidualna na lekcji.

Sposób oceniania przy realizowaniu powyższych form oceniania ustala nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania.

 1. Terminy oddania ocenionych prac.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany do oddawania prac pisemnych w terminie:
 2. prace klasowe i testy w ciągu dwóch tygodni,
 3. kartkówki i sprawdziany w ciągu tygodnia.
 1. Niedotrzymanie ww. terminu uniemożliwia wpisanie wystawionych ocen do dziennika lekcyjnego.
 1. Nieobecność nauczyciela w szkole w okresie tych dwóch tygodni lub zwiększona liczba dni wolnych od nauki powoduje przesunięcie terminu oddania pracy pisemnej o tydzień.

7. Poprawianie ocen.

 1. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny w ciągu tygodnia od dnia jej uzyskania w terminie uzgodnionym  z nauczycielem. Każdą ocenę można poprawiać tylko raz.
 2. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej jest zobowiązany do jej napisania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później jednak niż przed upływem dwóch tygodni. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia termin napisania pracy wyznacza nauczyciel przedmiotu w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc po powrocie ucznia do szkoły.
 1. Uczeń nie może poprawić oceny niedostatecznej, jeżeli otrzymał ją za pracę wykonaną niesamodzielnie.
 1. Ocena śródroczna.

Jeżeli uczeń w klasyfikacji śródrocznej otrzymał stopień niedostateczny,  to ma  możliwość poprawić ten stopień w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż do 31 marca w formie pisemnej lub ustnej udokumentowanej.

8. Planowanie terminów prac pisemnych.

 1. W jednym dniu może się odbyć tylko jedna praca klasowa lub test.
 1. W ciągu tygodnia mogą się odbyć maksymalnie trzy dłuższe prace pisemne (prace klasowe, testy).
 1. Na prośbę zespołu klasowego termin pracy może być przesunięty, ale wówczas nie obowiązują: pkt. 1) i pkt. 2).
 1. Przepis 8 pkt. 1) nie dotyczy przypadków, w których w ciągu jednego dnia występują przedmioty w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Wówczas mogą odbyć się dwie prace klasowe lub testy.

9. Zasady zwalniania uczniów od otrzymania oceny.

 1. Zgodnie ze Statutem Szkoły:
 2. uczniowie klas pierwszych nie otrzymują ocen niedostatecznych do 15 września nowego roku szkolnego,
 3. wprowadza się „szczęśliwy numerek”, zwalnia ucznia z pisania kartkówek oraz z odpowiedzi ustnej na stopień,
 4. szczęśliwy numerek” nie obowiązuje w tygodniu poprzedzającym wystawienie ocen śródrocznych i rocznych, czyli na 14 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej,
 5. szczęśliwy numerek” nie obowiązuje, jeżeli zajęcia danego przedmiotu obywają się raz w tygodniu,
 6. pierwszego dnia po tygodniowej lub dłuższej usprawiedliwionej nieobecności,
  o ile w tym czasie były zajęcia z tego przedmiotu, a kolejna lekcja przypada pierwszego dnia obecności, uczeń jest zwolniony z odpowiedzi i prac pisemnych,
 7. nie wystawia się ocen niedostatecznych cząstkowych w pierwszy dzień po feriach zimowych oraz po przerwie świątecznej (bożonarodzeniowej
  i wielkanocnej).
 8. numer zerowy”, który zwalnia wszystkich uczniów z pisania kartkówek
  i odpowiedzi ustnych w danym dniu wprowadza tylko dyrektor szkoły.

10. Ocena śródroczna i roczna.

 1. Ocena śródroczna i roczna nie może być wyłącznie średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 1. Ustalając ocenę roczną, uwzględnia się ocenę śródroczną lub, w przypadku dużej różnicy osiągnięć ucznia w I i II semestrze, bierze się pod uwagę oceny cząstkowe uzyskane w ciągu całego roku szkolnego.
 1. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w na koniec roku szkolnego uzyskał średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą (roczną, semestralną) ocenę klasyfikacyjną.
 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do rocznej średniej ocen wlicza się roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane
  z tych zajęć.
 1. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia religii i etyki do rocznej średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć edukacyjnych. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 1. Uczniowi kończącemu szkołę, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej końcowych ocen klasyfikacyjnych wlicza się końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 1. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia religii i etyki do średniej końcowych ocen klasyfikacyjnych wlicza się ocenę ustaloną jako średnią z końcowych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

11. Tryb odwołania się od procedury ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 1. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne

 1. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same  zajęcia edukacyjne.
 1. Z prac komisji  sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. skład komisji,
  2. termin sprawdzianu,
  3. zadania (pytania),
  4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,
  5. do protokołu dołącza  się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.

       Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej, rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (egzaminy szkolne).
 1. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

12. Mierzenie i rejestrowanie osiągnięć ucznia.

 1. Osiągnięcia ucznia mierzy się systematycznie i rytmicznie.
 1. Stosuje się różne formy gromadzenia informacji o uczniu i jego osiągnięciach:
 2. karty obserwacji ucznia,
 3. prace pisemne,
 4. wypowiedzi ustne,
 5. praca w grupach,
 6. praca średnio i długoterminowa,

13. Ewaluacja

 1. Ewaluacja warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego będzie dokonana na podstawie rozmów indywidualnych z nauczycielami, uczniami
  i rodzicami w miarę potrzeb z uwzględnieniem zmian prawa oświatowego.
 1. W celu dokonania ewaluacji Dyrektor Szkoły powołuje zespół do spraw ewaluacji.

§ 48

EGZAMINY SZKOLNE

1.Egzamin sprawdzający

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

1) Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być ustalona na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości
i umiejętności na wniosek rodziców ucznia złożony w sekretariacie do dyrektora szkoły w terminie nie później niż trzy dni po uzyskaniu wiadomości o przewidywanej ocenie. Wniosek winien zawierać uzasadnienie.

Uczeń powinien:

 1. uczestniczyć we wszystkich pracach klasowych w ciągu roku szkolnego i uzyskać z nich średnią ocen o 0, 6 wyższą niż przewidywana,
 1. Wnioski nie spełniające warunków określonych w punkcie 1. Nie będą rozpatrywane.
 1. Uczeń może się ubiegać o podwyższenie oceny przewidywanej o jeden stopień.
 1. Dyrektor po rozpatrzeniu wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności, wyznaczając termin przeprowadzenia go nie później niż dwa dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej i informuje o swojej decyzji wnioskodawcę.
 1. Brak zgody dyrektora wymaga uzasadnienia w formie pisemnej.
 1. Roczny sprawdzian zawiera wymagania edukacyjne na ocenę, o którą uczeń się ubiega.
 1. Roczny sprawdzian z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 1. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Z przebiegu sprawdzianu nauczyciele sporządzają protokół zawierający:
  1. imię i nazwisko ucznia,
  2. imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających sprawdzian,
  3. datę,
  4. sprawdzone i ocenione prace ucznia oraz ustalona ocenę wraz z uzasadnieniem.

Protokół jest jawny dla ucznia i jego rodziców.

 1. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku sprawdzianu nie może być niższa od przewidywanej.

 

2.EGZAMIN POPRAWKOWY

 1. Uczeń na każdym poziomie nauczania, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych  lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły (po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej) w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
  W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel przez niego wyznaczony– jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne /nauczyciel ten może być zwolniony z udziału w pracy w komisji  na własną prośbę  lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach; w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne lub zatrudnionego w innej szkole w porozumieniu  z dyrektorem tej szkoły/ jako egzaminujący,
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

6) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 2. skład komisji,
 3. termin egzaminu poprawkowego,
 4. imię i nazwisko ucznia,
 5. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
 6. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

7) Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia).

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 1. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.
 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu tego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 1. Termin zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
 1. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
  1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
 1. Egzamin klasyfikacyjne zdaje również uczeń:
  1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
  2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyki, muzyki, informatyki, zajęć  technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 1. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa ust. 2, 3,  4 a przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

     Takiemu uczniowi nie ustala się oceny zachowania.

 1. Termin, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy
  w ciągu jednego dnia egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 1. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin.

W przypadku , gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego, w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie  naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego  sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
  3. termin egzaminu,
  4. imię i nazwisko ucznia,
  5. zadania egzaminacyjne,
  6. wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę,
  7. załącza się pisemne odpowiedzi ucznia, zwięzłą informację
   o odpowiedziach ustnych oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

       Protokół stanowi załącznik do arkusza ucznia.

 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego w charakterze obserwatorów mogą być obecni  rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 1. Egzamin klasyfikacyjny  przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust.2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym  przez dyrektora szkoły.
 1. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 1. Termin zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego.

4. EGZAMIN GIMNAZJALNY

 

 1. Egzamin gimnazjalny dla uczniów w klasie trzeciej przeprowadza się w kwietniu, w terminie i zgodnie z procedurami ustalonymi przez dyrektora Centralnej  Komisji Egzaminacyjnej.
 1. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.
 1. Egzamin w klasie trzeciej obejmuje:
 1. w części pierwszej – humanistycznej -  wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
 2. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności
  z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
 3. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego (języka angielskiego lub języka niemieckiego) ustalone
  w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

 

§ 49

PROMOCJA I Ukończenie gimnazjum

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli:
 1. Ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są zgodne ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyżej.
 1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli:
 1. W wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowychzajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 1. Przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
 1. Postanowienia końcowe

§ 50

 1. Z niniejszym statutem wychowawca klasy zapoznaje rodziców na zebraniu.
  Ze wszystkimi zaistniałymi w późniejszym okresie zmianami niniejszego statutu wychowawca klasy zapoznaje rodziców na najbliższym zebraniu po dokonaniu zmian.
 1. Rodzice nieobecni na zebraniu mają możliwość zapoznania się ze statutem
  u wychowawcy. Statut gimnazjum jest dostępny w bibliotece szkolnej,
  i w sekretariacie szkoły.

§ 51

 1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Gimnazjum prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych określają odrębne przepisy.
 1. Obsługę  finansowo-księgową gimnazjum prowadzi Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach.
 1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi  przepisami.