Smaller Default Larger

S T A T U T
Gimnazjum
im. Jana Kochanowskiego
w Cierpicach

I.    Przepisy definiujące
§ 1
1.    Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach zwane jest dalej „szkołą” lub „gimnazjum”.

2.    Rada Pedagogiczna Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach zwana jest dalej „radą pedagogiczną”.

3.    Rada Rodziców Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach zwana jest dalej „radą rodziców”.

4.    Samorząd Uczniowski przy Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach zwany jest dalej „samorządem uczniowskim”.


II.    Nazwa i typ szkoły
§ 2
1.    Gimnazjum w Cierpicach jest publicznym trzyletnim gimnazjum, w którym
w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin dający możliwość dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

2.    Trzyletnie gimnazjum nosi nazwę własną: Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach.

3.    Gimnazjum mieści się w budynku Gimnazjum w Cierpicach przy ulicy Szkolnej 9.

4.    Gimnazjum posiada sztandar oraz ceremoniał szkolny (logo, hymn).

5.    Szkoła funkcjonuje na podstawie Uchwały Nr IV/32/99 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  11 lutego 1999r.

6.    Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wielka Nieszawka.

7.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu.
    
8.    Szkoła działa na podstawie:

•    ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67 z późniejszymi zmianami, ustawy
z dnia 8 stycznia 1999r., ustawy z dnia 23 sierpnia 2001r., ustawy z dnia 11 kwietnia 2007r.),
•    rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami,
•    przepisów wprowadzających reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 poz. 96) z późniejszymi zmianami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624) oraz zmianami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r. (Dz. U.
z 2002r. Nr 10, poz. 96; z 2003 r. nr 146, poz.1416;
z 2004 r. nr 66, poz. 606; z 2005 r. nr 10 poz. 75)
i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  9 lutego 2007r. (Dz.U. z 2007r., Nr 35, poz. 222)
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,
•    rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach,
•    rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego,
•    rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
•    rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
•    rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej, wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
•    rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizo-wania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

9.    Cykl kształcenia w szkole trwa trzy lata.
    
10.    Granice obwodu gimnazjum obejmują następujące miejscowości: Brzoza, Cierpice, Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka.

III.    Cele i zadania Gimnazjum
§ 3
Cele:
1.    Zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno – emocjonal-nego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycz-nymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Przy realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991r.  z późniejszymi zmianami, z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,
z Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dn. 20.11.1989r.

2.    Umożliwienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego.

3.    Umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum.

4.    Kształtowanie środowiska wychowawczego przygotowującego ucznia do samodzielnego życia w rodzinie i społeczeństwie w poczuciu własnej wartości oraz szacunku dla samego siebie i innych ludzi.

5.    Kształtowanie postaw patriotycznych.

Zadania:

1.    Zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz pełnego bez-pieczeństwa w szkole i w czasie zajęć zorganizowanych przez szkołę.

2.    Umożliwienie uczniom rozwoju zainteresowań i uzdolnień poprzez organi-zowane różnorodnych zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków finansowych.

3.    Gimnazjum współdziała z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

4.    Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów przebywających w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych poprzez:

1)    Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

2)    Organizowanie dyżurów nauczycieli w czasie przerw, zgodnie z regula-minem dyżurowania.

3)    Przestrzeganie regulaminów pracy oraz regulaminu wycieczki szkolnej opracowanej przez kierownika wycieczki.

4)    Dokładne zaplanowanie organizacji wycieczki (dokumentacja zatwier-dzona przez dyrektora na 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki).

5.    Organizowanie dodatkowych zajęć:

1)    Zajęcia wyrównawcze.

2)    Przedmiotowe koła zainteresowań.

3)    Zajęcia sportowe.

6.    Opracowanie i zatwierdzenie przez radę pedagogiczną dokumentacji szkol-nej, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

1)    Wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO, załącznik nr 1).

2)    Programu wychowawczego.

3)    Programu profilaktyki.

4)    Projektu statutu.

7.    Organizowanie pomocy uczniom, którym potrzebne jest wsparcie z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych, w tym również finansowe.

8.    Organizowanie współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

9.    Do zadań gimnazjum należy stworzenie systemu doradztwa oraz zadań związanych z kierunkiem kształcenia.

10.    Stworzenie atmosfery poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej:

1)    Organizowanie uroczystości z okazji świąt kościelnych i narodowych.
 
2)    Eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach  szkolnych.

3)    Organizowanie lekcji religii lub etyki do wyboru przez rodziców ucznia.
    

Sposoby wykonywania zadań szkoły:

Zadania dydaktyczne będą wykonywane poprzez:

1.    Stwarzanie sytuacji sprzyjającej pozytywnemu nastawieniu do nauki szkolnej.

2.    Właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych.

3.    Zapewnienie uczniom dostępu do biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych.

4.    Tworzenie bazy dydaktycznej do nauczania poszczególnych przedmiotów.

5.    Prowadzenie zajęć lekcyjnych metodami aktywizującymi ucznia w procesie nauczania.

6.    Stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniowi wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu.

7.    Dostosowywanie wymagań do możliwości uczniów.

8.    Wspomaganie rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów.


Zadania wychowawcze będą realizowane poprzez:

1.    Realizację tematyki godzin wychowawczych.

2.    Zajęcia realizowane przez pedagoga szkolnego.

3.    Realizację zadań wychowawczych w trakcie procesu nauczania poprzez wykorzystanie odpowiednich treści i sytuacji lekcyjnych.

4.    Organizację uroczystości szkolnych.

5.    Stałą pracę wokół sylwetki patrona szkoły.

6.    Uczestnictwo uczniów w życiu szkoły- uroczystości szkolne, zajęcia pozalekcyjne.

Zadania opiekuńcze będą realizowane poprzez:

1.    Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
W czasie nieobecności nauczyciela dyrektor zapewnia zastępstwo
w formie zajęć lekcyjnych bądź opiekuńczych. W przypadku, gdy są to pierwsze lub ostatnie godziny lekcyjne, zajęcia mogą zostać odwołane.

2.    Sprawowanie opieki nad uczniami dojeżdżającymi oczekującymi na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych lub oczekującymi na autobus szkolny po za-kończonych zajęciach.

3.    Sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły,
w trakcie wycieczek szkolnych organizowanych przez szkołę i zawodów sportowych.

4.    Zapewnienie opieki w czasie przerw lekcyjnych poprzez organizacyjno- porządkowe pełnienie dyżurów nauczycielskich.

5.    Otoczenie opieką i pomocą uczniów, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki.


§ 4

Organizacja i formy współdziałania z rodzicami (opiekunami prawnymi):

1.    Kontakty rodziców z dyrektorem, wychowawcą, nauczycielami są realizowane podczas:

1)    Zebrań wg harmonogramu.
2)    Konsultacji indywidualnych wg harmonogramu.
3)    Konsultacji indywidualnych po wcześniejszym (np. telefonicznym) umówieniu się.

2.    Przedstawienie harmonogramu spotkań i konsultacji odbywa się na pierwszym zebraniu z rodzicami.

3.    Nauczyciel nie udziela informacji w czasie lekcji oraz podczas pełnienia dy-żurów między lekcyjnych.

4.    Rozmowy dotyczące problemów ucznia odbywają się na terenie szkoły.

5.    Rozmowy dotyczą tylko dziecka zainteresowanego rodzica.

6.    W przypadku dwukrotnej nieobecności rodzica (prawnego opiekuna) na ze-braniu, następuje pisemne wezwanie go do szkoły przez dyrektora.

7.    Informacja o indywidualnym spotkaniu znajduje się w dzienniczku ucznia. Rodzic potwierdza ją własnoręcznym podpisem. Może zostać ustalony inny termin dogodny dla obydwu stron.


IV.    Organy Gimnazjum i ich kompetencje

§ 5
1.    Organami gimnazjum są:

1.    Dyrektor gimnazjum.

2.    Rada pedagogiczna.
 
3.    Rada rodziców.

4.    Samorząd uczniowski.

§ 6

1.    Każdy organ gimnazjum ma zapewniona możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym statutem.

§ 7
DYREKTOR GIMNAZJUM:

Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum.

Sprawuje nadzór pedagogiczny wykonując następujące zadania:

1.    Analizuje wyniki egzaminów oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje, stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie.

2.    Wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych.

3.    Wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli.

4.    Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

5.    Przewodniczy radzie pedagogicznej.

6.    Realizuje uchwały rady pedagogicznej (jeżeli są zgodne z prawem oświato-wym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny).

7.    Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie
z odrębnymi przepisami.

8.    Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum.

9.    Realizuje budżet gimnazjum.

10.    Opracowuje arkusz organizacyjny gimnazjum.

11.    Dba o powierzone mienie gimnazjum.

12.    Wydaje polecenia służbowe.

13.    Dokonuje oceny pracy nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.

14.    Nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście.

15.    Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”
i ustawy o systemie oświaty.

16.    Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w tym zakresie oraz dotyczące zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

17.    Reprezentuje gimnazjum na zewnątrz.

18.    Współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim.

19.    Jest przewodniczącym komisji rozstrzygającej sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Gimnazjum (z zastrzeżeniem § 13, ust.2, p.5).

20.    Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.

21.    Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.

22.    Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

23.    Występuje z wnioskiem w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników.

24.    Zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia na tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

25.    Zwalnia ucznia z zajęć wychowania do życia w rodzinie na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) złożony do dnia 15 września danego roku szkolnego.
 
26.    Podaje do publicznej wiadomości do dnia określonego przez Ministra Edukacji Narodowej zestaw programów nauczania i zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego (zestaw pro-gramów nauczania i zestaw podręczników obowiązuje przez kolejne trzy la-ta).

27.    Dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania.


§ 8

RADA PEDAGOGICZNA

1.    Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem gimnazjum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 
2.    W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających na te-renie szkoły.

3.    Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.
 
4.    Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum.
 
5.    Rada pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin swojej działalności.
 
6.    Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1  członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady.

7.    Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu gimnazjum
i przedstawia je organowi prowadzącemu.

8.    Kompetencje stanowiące i opiniodawcze rady pedagogicznej wynikają
z obowiązujących przepisów prawa. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
 
1)    Zatwierdzanie planów pracy szkoły.

2)    Zatwierdzenie (i opiniowanie):

a)    wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO),
b)    programu wychowawczego,
c)    programu profilaktyki,
d)    projektu statutu.

3)    Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji.
 
4)    Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych.

5)    Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego.

6)    Podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu.

7)    Opiniuje przedstawione przez nauczycieli programy nauczania oraz ze-staw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów.

8)    W uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela lub rady rodzi-ców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników (zmiana tych programów nie może nastąpić w trakcie trwania roku szkolnego).

9.    Rada pedagogiczna opiniuje:

1)    Organizację pracy gimnazjum, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

2)    Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

3)    Przydział przedmiotów i stałych czynności w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych.
        
10.    Dyrektor gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał o których mowa w ust. 6, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 9

RADA RODZICÓW

1.    Rada rodziców jest organem reprezentującym rodziców uczniów gimnazjum.
 
2.    Zasady tworzenia rady rodziców określa Statut Rady Rodziców przyjęty na zebraniu ogólnym, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum:

1)    Radę Rodziców Gimnazjum tworzą przedstawiciele Rad Oddziałowych.
2)    Rady Oddziałowe zostają wybrane na pierwszym, ustalonym przez Dyrektora szkoły, zebraniu rodziców uczniów.
3)    Przedstawicieli Rad Oddziałowych wybierają rodzice poszczególnych od-działów w głosowaniu jawnym.
4)     Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
5)    W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
6)    W wypadku odmowy przyjęcia mandatu członka Rady Rodziców przez osobę wybraną, mandat otrzymuje osoba, która uzyskała w glosowaniu najwięcej głosów.
7)     Dotychczasowy organ będący reprezentacją rodziców uczniów szkoły wykonuje zadania Rady Rodziców do czasu wyboru nowej Rady Rodziców, nie dłużej jednak niż do dnia 5 października danego roku szkolnego.
8)    Nowo wybrana Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

3.    Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej
z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.
 
4.    Do zadań rady rodziców należy współpraca z organami gimnazjum
w sprawach organizacji kształcenia i wychowania:

1)    Współudział w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy gimnazjum.

2)    Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych dla gimnazjum na sprzęt pomoce i nagrody  dla uczniów.

3)    Współorganizacja imprez szkolnych dla dzieci i młodzieży.

4)    Delegowanie przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora gimnazjum.

5)    Rada rodziców posiada kompetencje opiniowania Statutu Szkoły.

6)    Opiniuje szkolny program wychowawczy, program profilaktyki i WSO.


§ 10

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1.    Wszyscy uczniowie gimnazjum stanowią samorząd uczniowski.
 
2.    Samorząd uczniowski może przedstawiać organom gimnazjum opinie
i wnioski we wszystkich sprawach gimnazjum, a w szczególności praw ucznia:

1)    Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

2)    Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

3)    Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie  właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań.
4)    Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.

5)    Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz  rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem - zgodnie z przyjętym planem imprez na dany rok szkolny.

6)    Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

7)    Prawo do wydania opinii o pracy nauczyciela.

3.    Samorząd Uczniowski działa poprzez swoje organy.

4.    Organem  Samorządu Uczniowskiego jest Zarząd Samorządu Uczniowskie-go.

5.    Zasady działania i wyboru organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.

6.    Opiniuje szkolny program wychowawczy, program profilaktyki, WSO.    
§ 11

1.    Organy gimnazjum uchwalają swój plan działania na dany rok szkolny do dnia 30 września danego roku szkolnego i przedstawiają pozostałym organom szkolnym.    

2.    Dyrektor gimnazjum rozstrzyga o sprawach spornych miedzy poszczególnymi organami.

3.    W sprawach spornych między dyrektorem gimnazjum a organami  gimnazjum rozstrzyga komisja (§ 13, ust. 2).

§ 12

Zasady współdziałania organów gimnazjum
 
1. Dyrektor jest reprezentantem rady pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami szkoły.

1)    Dyrektor systematycznie współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodzi-ców, samorządem uczniowskim i zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi organami dotyczącą podejmowania działań i decyzji.

2)    W celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami szkoły, przedstawiciele poszczególnych organów mogą uczestniczyć w zebraniach (w całości lub ich części) każdego z organu.

2.    Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich kompetencji, określonych ustawowo i statutem szkoły.

3. Dyrektor szkoły wstrzymuje uchwały organów szkoły - niezgodnych
z przepisami prawa - wyznaczając termin wyeliminowania niezgodności. Po upływie terminu uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora.
 
1)    Od uchwał podejmowanych przez organ szkoły, pozostałym organom przysługuje prawo odwołania do dyrektora szkoły, w terminie 2 tygodni od powzięcia decyzji o treści uchwały.

2)     W przypadku nierespektowania uprawnień organów przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników lub przez inne organy, prezydium danego organu może złożyć pisemne zażalenie do dyrektora szkoły
i oczekiwać odpowiedzi w terminie 21 dni od złożenia zażalenia.

§ 13

Sposoby rozwiązywania sporów między organami gimnazjum

1.    W przypadku zaistnienia sporu każdy z organów gimnazjum może złożyć skargę w formie pisemnej do dyrektora szkoły (jeżeli skarga jest w formie ustnej należy sporządzić notatkę służbową).

2.     Dyrektor w terminie 7 dni od momentu otrzymania skargi powołuje komisję w składzie:
1)    Dyrektor – przewodniczący komisji.
2)    Przedstawiciel rady pedagogicznej.
3)    Przedstawiciel rady rodziców.
4)    Przedstawiciel samorządu uczniowskiego – gdy spór dotyczy samorządu.
5)    Gdy spór następuje pomiędzy dyrektorem a innymi organami przewodniczącego komisji wyznacza rada pedagogiczna.

3.    Po zakończeniu obrad powołanej komisji dyrektor pisemnie wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni informuje dany organ  o wynikach pracy komisji.

4.    Decyzje dyrektora rozstrzygające sprawy sporne są ostateczne.

5.    Skargi i sposoby ich załatwiania są dokumentowane.

6.    Trybu, o którym mowa w punktach 1 - 4 nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

1)    Odpowiedzialności dyscyplinarnej.

2)    Odpowiedzialności porządkowej.

3)    Sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

 
V. Organizacja Gimnazjum

§ 14

1.    Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 
2.    Dyrektor gimnazjum na początku  roku szkolnego podaje uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom szczegółowy terminarz roku szkolnego.

3.    Szkoła ma opracowane szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów (WSO).

4.    Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

1)    I semestr kończy się klasyfikacją śródroczną w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.

2)    II semestr kończy się w ostatnim tygodniu roku szkolnego i polega na ustaleniu ocen końcoworocznych.

 § 15

1.    Zasady organizacji i funkcjonowania gimnazjum w danym roku szkolnym określone są arkuszem organizacji gimnazjum i planami pracy dydaktycznej i wychowawczo - opiekuńczej.
 
2.    Arkusz organizacyjny opracowuje dyrektor gimnazjum z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz zawiera liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowi-ska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę. Arkusz zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Kuratorium Oświaty.

3.    Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.


 § 16

1.    Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony
z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

2.    Liczba uczniów w oddziale powinna  wynosić do 26 osób.

3.    Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, uczniowie są dzieleni na grupy. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach języków obcych i informatyki liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej
30 uczniów. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24
lub 30 uczniów podziału dokonuje się z uwzględnieniem środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego i nadzorującego szkołę.

4.    Na zajęciach wychowania fizycznego zajęcia odbywają się w grupach od 12 do 26 uczniów.

5.    Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 17

1.    Podstawowa formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
 
2.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut a przerwy trwają od 10 do 20 minut.
 
3.    W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30–60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.    

§ 18

1.    W szkole nauczanie języków obcych odbywa się z podziałem na grupy
z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

2.    Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru godzin są prowadzone na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz bazy szkoły i gminy.

3.    Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa jest realizowany w formie zajęć lekcyjnych.

4.    W szkole dla rozwijania szczególnych uzdolnień uczniów tworzy się koła zainteresowań   lub przedmiotowe.
 
5.    Koła zainteresowań, niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym, w grupach międzyklasowych oraz w formie wycieczek i wyjazdów.
 
6.    Zajęcia, o których mowa w ust. 2 są organizowane w miarę posiadanych przez szkołę środków.

7.    W szkole funkcjonuje system wewnątrzszkolnego doradztwa dla nauczycieli i rodziców w formie:

1)    Konsultacji indywidualnych.

2)    Warsztatów szkoleniowych.

3)    Spotkań zespołów nauczycielskich.

4)    Zespołów problemowych.

8.    W gimnazjum organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formie zajęć kompensacyjno – korekcyjnych, zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu poprzez:

     1) Zajęcia z psychologiem.

     2) Prezentacje oferty szkól ponadgimnazjalnych.

     3) Godziny wychowawcze.

4)    Lekcje wiedzy o społeczeństwie.

5)    Korzystanie z zasobów Internetu.

9.    W szkole tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego.

10.    Do zadań pedagoga szkolnego należy:

1)    Roczne planowanie pracy wychowawczej.

2)    Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

3)    Prowadzenie zajęć wynikających ze szkolnego planu profilaktyki, zajęć integracyjnych i warsztatowych.

4)    Współpraca z innymi specjalistami celem udzielenia pomocy psycholo-gicznopedagogicznej uczniom.

5)    Dokonywania dokładnej analizy wychowawczej w szkole.

6)    Bieżące planowanie pracy wychowawczej (rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych).

7)    Współpraca z zespołami opracowującymi kartę indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU).

8)    Organizowanie działań w zakresie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wspólnie z kołem „CARITAS”.

9)    Koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej, organizowanie spotkań i warsztatów z tego zakresu.

10)    Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, pielęgniarką, organami szkoły, instytucjami pozaszkolnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom i rodzicom.

11)    Współpraca z instytucjami przygotowującymi ucznia do pełnienia przyszłych ról społeczno-zawodowych.

11.    Pedagog szkolny jest rzecznikiem przestrzegania Konwencji Praw Dziecka.


§ 19

1.    Uczniów gimnazjum, którzy ukończyli 15 lat a nie ukończyli klasy pierwszej
i nie rokują ukończenia Gimnazjum w normalnym trybie można kierować do klas przysposabiających do pracy zawodowej znajdujących się poza obwodem szkoły.

2.    Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), kieruje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
lub innej poradni specjalistycznej.


 § 20

1.    Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Szczegółowe zapisy znajdują się w „Regulaminie wdrażania projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach”.

2.    Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mają-cym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

3.    Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów oraz wykraczać poza te treści.

4.    Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1)    wybranego tematu projektu edukacyjnego,

2)    określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,

3)    wykonanie zaplanowanych działań,

4)    publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5.    Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6.    Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7.    Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8.    Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

10.    W przypadkach, o których mowa w ust. 9 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.§ 21

1.    Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych (kształcących nauczycieli) na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem gimnazjum - lub za jego zgodą - między poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli na podstawie odrębnych przepisów.

§ 22

1.    Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przynoszone do szkoły telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne oraz inne wartościowe przedmioty i posiadane środki finansowe.

2.    W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w czasie za-jęć edukacyjnych.

§ 23

1. Zasady współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami, rodzicami
i innymi bibliotekami.
    
2.    W zakresie współpracy z uczniami biblioteka:

1)    Prowadzi pracę pedagogiczną (podczas różnych zajęć edukacyjnych) służącą rozwojowi zainteresowań czytelniczych: prowadzenie rozmów
z czytelnikami na temat przeczytanych książek, prowadzenie zajęć
z edukacji czytelniczej.
 
2)    W ramach zajęć pozalekcyjnych organizuje imprezy czytelnicze.

3)    Udostępnia i wypożycz a zbiory biblioteki, tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną.

4)    Przygotowuje materiały zgodnie z potrzebami uczniów, ich zainteresowaniami.

5)    Prowadzi gazetkę ścienną.

6)    Organizuje wystawki tematyczne.

7)    Prezentuje nowości wydawnicze.

8)    Organizuje imprezy czytelnicze, konkursy recytatorskie.

9)    Włącza się do życia kulturalnego i realizuje różne zadania wynikające
z programu rozwoju szkoły i programu wychowawczego, zgodnie z pracą biblioteki.

10)    Współpracuje z bibliotekami, stwarzając uczniom możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym środowiska.

3.    W zakresie współpracy z nauczycielami biblioteka:

1)    prowadzi indywidualne poradnictwo informacyjne: wyszukuje materiały na określone tematy do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć edukacyjnych.
2)    Gromadzi i udostępnia materiały z zakresu prawa oświatowego, wewnętrzne regulaminy i dokumenty, związane z awansem zawodowym nauczyciela, poradniki metodyczne.

3)    Współpracuje w doborze i zakupie nagród książkowych.

4)    Przekazuje wychowawcom informacje o stanie czytelnictwa uczniów, ich zainteresowaniach czytelniczych.

4.    W zakresie współpracy z rodzicami biblioteka:

1)    Prowadzi poradnictwo w zakresie doboru lektur dla dzieci, zakupu książek, nowości wydawniczych.

2)    Gromadzi materiały związane z pedagogizacją rodziców i udostępnia je rodzicom.

3)    Przygotowuje materiały na określony temat zgodnie z potrzebami rodzi-ców.

5.    W zakresie współpracy z innymi placówkami, bibliotekami:

1)    Bierze udział z uczniami w różnych imprezach, konkursach organizowanych przez biblioteki i inne placówki kulturalne.
2)    Współpracuje z biblioteką gminną w zakresie wymiany książek, udostępniania materiałów dla nauczycieli, organizacji wystaw tematycznych.
3)    Współpracuje z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną przy organizacji tematycznych wystaw książek i udostępnianiu literatury metodycznej dla nauczycieli.


§ 24

STOŁÓWKA

1.    Gimnazjum posiada stołówkę umożliwiającą uczniom higieniczne spożycie jednego ciepłego posiłku dziennie. Uczniowie Szkoły Podstawowej korzystają ze stołówki zgodnie z regulaminem stołówki.

2.    Ze stołówki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

3.    Odpłatność za korzystanie z obiadów ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

4.    Dla uczniów potrzebujących szczególnej opieki i pomocy dyrektor, współpracując z pedagogiem szkolnym i wychowawcami, informuje GOPS o potrzebie refundacji posiłków.


§ 25

SALA GIMNASTYCZNA
 
1. Gimnazjum korzysta z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach.


VI.    Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum

§ 26

1.    W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.

2.    W razie potrzeby i możliwości finansowych można także zatrudnić logopedę, psychologa i pedagoga.

3.    Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa
w ust. 2 określają odrębne przepisy.

4.    Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników wynika z indywidualnego zakresu obowiązków ustalonego przez dyrektora gimnazjum.

5.    Pracownik gimnazjum zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych zgodnie z regulaminem pracy gimnazjum.

6.    Do podstawowych obowiązków pracowników gimnazjum w szczególności  należy:

1)    Dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu odpowiedniej inicjatywy.

2)    Przestrzeganie ustalonego w placówce czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.

3)    Przestrzeganie przepisów  i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

4)    Zapobieganie niebezpieczeństwom zagrażającym uczniom, usuwanie ich i informowanie o nich dyrektora gimnazjum.

5)    Przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie im pomocy, w szczególności pracownikom młodym.
 
6)    Odpowiedzialność za powierzone materiały, pomoce naukowe, narzędzia pracy, sprzęt itp.

7)    Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
 
8)    Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

9)    Uprzejme traktowanie rodziców, uczniów i interesantów gimnazjum.

10)    Postępowanie zgodnie  regulaminem pracy gimnazjum.

7.    Dyrektora pod jego nieobecność zastępuje nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący gimnazjum.

8.    Organizuje się zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.
9.    Opiekę nad uczniami poza terenem szkoły w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę oraz w czasie wycieczek i zawodów sportowych sprawuje wy-chowawca lub nauczyciel zatrudniony w gimnazjum zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

10.    Wycieczki krajoznawczo-turystyczne organizowane są przez wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ujętymi w regulaminie wycieczek szkolnych.

§ 27

NAUCZYCIELE

1.    Nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym.
2.    Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece.
3.    Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

1)    Prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie optymalnych wyników.

2)    Rzetelne przygotowanie każdej z form procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 
3)    Twórcza adaptacja programów nauczania będących w dyspozycji nau-czyciela, do możliwości i potrzeb edukacyjnych grupy uczniów.

4)    Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wie-dzy merytorycznej przez:
 
a)    śledzenie najnowszej literatury dotyczącej dydaktyki,
b)    aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego,
c)    współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i udział we wzbogacaniu ich w środki dydaktyczne.

5)    Unowocześnianie i wzbogacanie środków dydaktycznych potrzebnych do realizacji programu, wprowadzanie (w miarę możliwości) innowacji pedagogicznych oraz innych, związanych z procesem wychowania.

6)    Wdrażanie do samorządności poprzez pracę w Samorządzie oraz  współpracę z organizacjami młodzieżowymi.

7)    Aktywizowanie uczniów poprzez stwarzanie im odpowiednich warunków do pracy.
 
8)    Diagnozowanie warunków środowiskowych uczniów.

9)    Stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego.

10)    Rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji uczniów (w tym uzdolnień i zainteresowań).

11)    Dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo ucznia.

12)    Umiejętna i systematyczna współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów oraz wychowawcami klas.

13)    Gotowość do udzielania rodzicom informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu ich dzieci podczas wszystkich ogólnoszkolnych zebrań i konsultacji.

14)    Sugerowanie rodzicom skutecznych form oddziaływania, które umożliwiałyby pomoc dzieciom w nauce i zabezpieczałyby je przed zjawiskami patologicznymi.
 
15)    Włączanie rodziców w usprawnianie i urozmaicanie życia klasy.

16)    Prowadzenie zajęć profilaktyczno – resocjalizacyjnych w celu ochrony uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnień.

17)    Prowadzenie orientacji zawodowej uczniów w ramach danego przedmiotu nauczania.
 
18)    Prowadzenie (ustalonej odrębnymi przepisami) dokumentacji pracy dydaktyczno - wychowawczej lub wychowawczo – opiekuńczej.

19)    Dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach godzin z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN.

20)    Obiektywne, systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów.

21)     Pełnienie dyżurów podczas przerw zgodnie z odrębnym regulaminem i planem dyżurów nauczycielskich.

22)    Wybór programów nauczania oraz podręczników spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

23)    Wybrany program nauczania oraz podręcznik nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej.

§ 28

BIBLIOTEKA

1.    Uczniowie korzystają z biblioteki zgodnie z regulaminem biblioteki.

2.    Gimnazjum korzysta z księgozbioru, będącego własnością Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego oraz Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach. Biblioteka służy realizacji potrzeb dydaktyczno - wychowawczych gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, gromadzeniu informacji i wydawnictw o regionie, literatury fachowej niezbędnej do realizacji zadań gimnazjum ustalonych w statucie.

3.    Biblioteka prowadzi edukację czytelniczą i medialną.

4.    Biblioteka posiada swój regulamin, w którym określa zasady korzystania z księgozbioru i czytelni:

1)    Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, rodzice, administracja szkolna i inni pracownicy gimnazjum.
2)    Godziny pracy biblioteki umożliwiają korzystanie z jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu, i ustalane są w zależności od czasu pracy szkoły.
 
5.    Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)    Gromadzenie i opracowywanie zbiorów.

2)    Umożliwianie korzystania ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę.

3)    Prowadzenie informacji naukowej dla uczniów i nauczycieli.

4)    Gromadzenie i opracowywanie wideoteki, fonoteki.

6.    Biblioteka współpracuje z biblioteką publiczną w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielkiej Nieszawce.

§ 29

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLICJĄ, W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI ORAZ MŁO-DZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ

Na podstawie modułów Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 13.01.2004r.

1.    W przypadku informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, nauczyciel powinien:

1)    Przekazać informację wychowawcy klasy.

2)    Wychowawca informuje pedagoga i dyrektora szkoły.

3)    Wychowawca wzywa rodziców (prawnych opiekunów) – rozmawia w ce-lu zobowiązania rodzica do nadzoru, a ucznia do zaniechania postępo-wania niezgodnego z regulaminem.

4)    Jeśli sytuacja powtarza się, a rodzice odmawiają współpracy, nie stawia-ją się do szkoły, dyrektor powiadamia pisemnie sąd rodzinny lub policję.

5)    Jeśli uczeń ukończył 17 lat i popełnił przestępstwo ścigane z urzędu lub bierze udział w działalności grup przestępczych, dyrektor zobowiązany jest powiadomić prokuratora lub policję.

2.    W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu/narkotyków:

1)    Powiadamia wychowawcę.

2)    Odizolowuje ucznia od reszty klasy, zapewnia mu bezpieczeństwo, nie pozostawia samego.

3)    Wzywa lekarza.

4)    Zawiadamia dyrektora szkoły i rodziców (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego zabrania ucznia ze szkoły.

5)    Dyrektor powiadamia policję gdy rodzice odmawiają przyjścia do szkoły, a on jest agresywny, zagraża innym, itp.

6)    Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył
17 lat, stanowi wykroczenie i należy o tym fakcie powiadomić policję,

3.    W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyki, powinien:

1)    Zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych i jej ewentualnym zniszczeniem - nauczyciel próbuje ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

2)    Powiadamia dyrektora i wzywa policję.

3)    Przekazuje policji substancję oraz informację dotyczącą szczegółów zdarzenia.

4.    W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, podejmuje następujące kroki:

1)    W obecności innej osoby ma prawo żądać, aby uczeń oddał daną sub-stancję, pokazał zawartość torby, kieszeni – nauczyciel nie ma prawa samodzielnie przeszukać ucznia – to czynność zastrzeżona dla policji.

2)    Zawiadamia dyrektora i rodziców (prawnych opiekunów), wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole.

3)    Gdy uczeń odmawia wykonania czynności wymienionych w podpunkcie pierwszym, dyrektor wzywa policję, która przeszukuje ucznia, zabezpiecza i zabiera daną substancję.

4)    Jeśli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel (po odpowiednim zabezpieczeniu substancji) przekazuje ją policji, nauczyciel próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję – całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje.

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku po-pełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 lat – prokuratora lub policję.

§ 30

WYCHOWAWCY

1.    Oddziałem klasowym opiekuje się nauczyciel wychowawca. Wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całe-go etapu edukacyjnego.

2.    Prowadzi godziny do dyspozycji wychowawcy klasy według ustalonej tema-tyki, zgodnej z ogólnymi zadaniami wychowawczymi szkoły.

3.    Wychowawca klasy będąc świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego jednocześnie opiekunem dziecka, pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym gimnazjum, tworząc warunki wspomagające rozwój, uczenie się i przygotowanie ucznia do uczestnictwa w życiu dorosłym.

4.    Wychowawca klasy jest animatorem życia  zbiorowego oraz mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrz zespołowych oraz między uczniami a dorosłymi.

5.    Wychowawca klasy w celu realizacji zadań otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów, planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące klasę, ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzi-nach do dyspozycji wychowawcy.

6.    Wychowawca wnioskuje o umożliwienie uczniowi wyrównania braków edukacyjnych spowodowanych jego dłuższą nieobecnością w ramach:

1)    Zajęć wyrównawczych.

2)    Samopomocy koleżeńskiej.

3)    Dodatkowych ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela przedmiotu.

7.    Obserwuje, notuje i ocenia zachowania uczniów.

8.    Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

9.    Wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym.

10.    Współpraca z zespołami opracowującymi KIPU.

11.    Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania ich i ustalenia po-trzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci. Okazuje pomoc rodzicom w działaniach wychowawczych wobec dzieci. Otrzymuje od nich pomoc poprzez włączenie ich w sprawy życia klasy i gimnazjum.

12.    Wychowawca ma obowiązek na miesiąc przed zakończeniem semestru (rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych), poinformowania rodziców w formie pisemnej o przewidywanym stopniu niedostatecznym. Fakt ten potwierdzony jego podpisem, powinien być odnotowany w dzienniczku ucznia.

13.    Wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

14.    Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrekcji oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych.

15.    Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy gimnazjum chyba, że rada rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę.


§ 31
ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE

1.    W gimnazjum działają zespoły:

1)    Zespoły przedmiotowe:
a)    humanistyczny i biblioteki,
b)    matematyczno-przyrodniczy.
c)    języków obcych.

2)    Zespoły problemowo-zadaniowe.

3)    Zespół wychowawczy.

4)    Zespoły klasowe.

2.    Pracą zespołu kieruje przewodniczący, wyłoniony przez dyrektora spośród członków zespołu.

3.    Realizacja zadań zespołu jest dokumentowana.

4.    Zespoły pracują według planów pracy sporządzanych na dany rok szkolny.

§ 32

Zespół wychowawczy:

1.    Zespół tworzą wychowawcy i inni nauczyciele. W skład zespołu wchodzi zawsze pedagog szkolny i dyrektor.

2.    Zespól podejmuje następujące zadania:

1)    Analizuje i diagnozuje sytuację wychowawczą w gimnazjum.

2)    Inspiruje i upowszechnia nowe formy i metody pracy wychowawczej.

3)    Otacza opieką młodych wychowawców.

4)    Przygotowuje i wdraża do realizacji program wychowawczy.

5)    Wdraża do realizacji program profilaktyczny.

6)    Prowadzi ewaluację działań wychowawczych i opiekuńczych w szkole.


§ 33

Zespoły przedmiotowe

1.    Zespoły tworzą nauczyciele:

1)    Zespół humanistyczny nauczyciele uczący przedmiotów humanistycznych.

2)    Zespół matematyczno-przyrodniczy nauczyciele uczący matematyki i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

3)    Zespół języków obcych nauczyciele uczący języków obcych.

2.    Cele i zadania zespołów przedmiotowych:

1)    Organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania.

2)    Opiniowanie przygotowanych w gimnazjum autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

3)    Ewaluacja WSO.

4)    Zespołowe rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń.

5)    Przygotowywanie i przeprowadzanie testów gimnazjalnych.

6)    Opracowywanie wyników testów gimnazjalnych (wewnętrznych i zewnętrznych) zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.

7)    Tworzenie programów naprawczych.

8)    Opracowywanie kryteriów wymagań i oceniania uczniów.

9)    Organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego.

10)    Opieka nad młodym nauczycielem.

11)    Współpraca nauczycieli z doradcami metodycznymi.

§ 34

Zespoły problemowo – zadaniowe

1.    Powoływane są do wykonywania zadań wynikających z bieżących potrzeb szkoły, programu rozwoju i harmonogramu mierzenia jakości pracy gimnazjum.
2.    Nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą zespół klasowy, którego przewodniczącym jest wychowawca klasy. Dokumentacja pracy zespołu jest prowadzona przez wychowawcę i znajduje się w  „teczce wychowawcy”.


VII. Zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum.
Prawa, uprawnienia i obowiązki uczniów.

§ 35

1.    Uczniem gimnazjum jest dziecko objęte obowiązkiem szkolnym, zamieszkujące w obwodzie tego gimnazjum. Granice obwodu ustala organ prowadzący szkołę.

2.    Do gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową do 18 roku życia.

3.    Obowiązek szkolny dziecka trwa do ukończenia gimnazjum nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

4.    Ucznia, który ukończył 18 lat, dyrektor może skreślić z listy uczniów po za-sięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i podjęciu uchwały przez radę pedagogiczną, gdy uczeń:

1)    Nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne przez okres 3 miesięcy bez usprawiedliwienia, w tym także z powodu pobytu w areszcie śledczym na mocy decyzji sądu.

2)    Został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo.

3)    Prostytuuje się lub czerpie korzyści z prostytucji.

4)    Narusza nietykalność cielesną i godność osobistą wobec uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły.

5)    Stosuje groźby karalne wobec uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły.

6)    Dopuszcza się kradzieży lub zniszczenia mienia szkoły lub osób.

7)    Wywiera szkodliwy wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

8)    Przebywa na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków oraz posiadał, przechowywał lub rozprowadzał alkohol lub narkotyki.

9)    Świadomie i nagminnie narusza obowiązki ucznia określone w statucie.

5.    Uczeń, który ukończył 18 lat może dobrowolnie zrezygnować z dalszej nauki w szkole.

6.    W uzasadnionych przypadkach uczeń podlegający obowiązkowi szkolnemu, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.

7.    Uczniowie, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być kierowani do gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy.


§ 36

Odwołanie od decyzji dyrektora gimnazjum o skreśleniu z listy uczniów

1.    Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnieść odwołanie od decyzji dyrektora do kuratora oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły.

2.    Dyrektor może wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie.

3.    W przypadku wniesienia odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji do czasu jego rozpatrzenia przez instancję odwoławczą.

4.    Jeśli jednak decyzja zawiera rygor natychmiastowej wykonalności, jest realizowana niezależnie od odwołania.

5.    Przypadki odwołań nie objęte niniejszym statutem reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego.

§ 37

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM

1.    Do pierwszej klasy gimnazjum przyjmuje się:

1)    z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.

2)    na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, zgodnie z następującymi zasadami:

Zasady rekrutacji do gimnazjum dla dzieci spoza obwodu

2.    Wymagane dokumenty:

1)    Podanie o przyjęcie kandydata do szkoły, zawierające istotne dla szkoły dane osobowe.

2)    Jedną fotografię podpisaną imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia.

3)    Dokumenty potwierdzające udział i sukcesy w konkursach organizowanych w szkole podstawowej (jeśli posiada).

4)    Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

5)    Potwierdzenie wyników sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

3.    Regulamin przyjęć:

1)    W przypadku dysponowania wolnymi miejscami dyrektor szkoły rozpatruje wnioski rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.

2)    Stosuje kryteria uwzględniające:

a)    oceny z języka polskiego i matematyki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
b)    sukcesy w konkursach,
c)    wyniki sprawdziany przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
d)    ocena z zachowania.

3)    O kolejności przyjmowania uczniów spoza obwodu decydują najlepsze wyniki.

4.    Zasady i termin rozpoczęcia rekrutacji uczniów do gimnazjum ogłasza Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

5.    Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do końca sierpnia danego roku szkolnego świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie z OKE potwierdzające wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

6.    Celem przydzielenia uczniów do klas pierwszych powołana zostanie komisja, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawcy klas pierwszych przewidziani w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.


§ 38

PRAWA

1. W szkole przestrzegane są prawa wywodzące się z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności:

1)    Uczeń ma prawo do znajomości swoich praw oraz obowiązków.

2)    Swobody wyrażania myśli, opinii i przekonań z poszanowaniem zasad tolerancji i godności ludzkiej.

3)    Poszanowania swojej godności i takich warunków pobytu, które gwarantują ochronę przed wszelkimi formami przemocy.

4)    Wolności od poniżającego traktowania.

5)    Prywatności.

6)    Informacji.

7)    Ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi przejawami patologii społecznej.

2. W szkole przestrzegane są prawa wynikające z przepisów prawa oświatowe-go, a w szczególności:

1)    Uczeń ma prawo do zdobywania dogłębnej i rzetelnej wiedzy, wszechstronnego rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań.

2)    Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

3)    Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

4)    Zapoznania się z programem nauczania, jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów.

5)    Uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych.

6)    Sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej, umotywowanej i systematycznej oceny swojej pracy, postępów w nauce i zachowaniu.

7)    Rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.

8)    Korzystania z właściwego, zorganizowanego życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania swoich własnych zainteresowań.

9)    Korzystania z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych, sprzętu, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych.

10)    Korzystania z pomocy gimnazjum w niepowodzeniach szkolnych i innych wypadkach losowych.

11)    Organizowania rozrywek zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi gimnazjum w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum.

12)    Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych.

13)    Korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

14)    Korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego.

15)    Wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową.

16)    Zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

17)    Udziału w dowolnie wybranych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

18)     Odwoływania się do dyrektora w sprawach spornych dotyczących ocen z przedmiotów nauczania, zachowania oraz kar.

19)    Egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych zgodnie z obowiązującą procedurą.

3.    Korzystanie z wymienionych praw może zostać ograniczone z uwagi na za-grożenie bezpieczeństwa, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.
§ 39

UPRAWNIENIA

1.    Uczeń ma prawo do:

1)    Poprawiania ocen z przedmiotów i zachowania.

2)    Szczęśliwego numerka, który zwalnia z pisania kartkówek oraz odpowiedzi ustnych.

3)    Zwolnienia z odpowiedzi i prac pisemnych pierwszego dnia po tygodniowej lub dłuższej usprawiedliwionej nieobecności.

4)    Najwyżej trzech prac klasowych w ciągu tygodnia, jednej w ciągu dnia.

5)    Redagowania gazetki szkolnej.

6)    Reprezentowania klasy, szkoły w imprezach artystycznych i rekreacyjno-sportowych, kulturalnych i naukowych.

7)    Organizowania i uczestniczenia w imprezach szkolnych.

8)    Udziału w wycieczkach.

2.    Uczniom pierwszej klasy nie stawia się ocen niedostatecznych do 15 września danego roku szkolnego.

§ 40

OBOWIĄZKI

1.    Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie.

2.    Uczeń zobowiązany jest do systematycznego i punktualnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych.

3.    Uczeń zobowiązany jest do systematycznego przygotowywania się do zajęć, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu.

4.    W szczególności do obowiązków ucznia należy:

1)    Godne reprezentowanie klasy i gimnazjum.

2)    Troska o dobre imię Ojczyzny oraz o dobre imię i tradycje szkoły.

3)    Respektowanie  zarządzeń dyrekcji, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego.

4)    Przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów
i nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów, gestów).

5)    Reagowanie w sposób zdecydowany na wszelkie przejawy niewłaściwych zachowań poprzez sygnalizowanie zaistniałego problemu do pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły lub nauczyciela.

6)    Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

7)    Dbanie o ład, porządek, zdrowie, higienę oraz mienie wspólne i osobiste.

8)    Rekompensowanie wyrządzonych szkód.

9)    Realizowanie przyjętych na siebie zobowiązań.

10)    Postępowanie zgodnie z zasadami tolerancji.

11)    Przestrzeganie postanowień zawartych w statucie.

12)    Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających.

13)    Dbanie o swój estetyczny i schludny wygląd zewnętrzny i higienę osobistą, godny miana ucznia, stosownie do swego wieku i ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego.

14)    Noszenie stroju galowego w sytuacjach określonych przez dyrektora szkoły na wszystkie uroczystości szkolne.

15)    Wyciszenie na zajęciach lekcyjnych telefonów komórkowych. Nieużywanie na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń w celu zapisywania dźwięku i obrazu.

16)    Uczestniczenie w projekcie edukacyjnym.

5.    Uczeń jest zobowiązany do:

1)    Nie opuszczania bez zezwolenia terenu szkoły.

2)    Przebywania w czasie lekcji w salach dydaktycznych.

3)    Zmiany obuwia w okresie jesienno – zimowym.

4)    Usprawiedliwiania swoich nieobecności w formie pisemnej w terminie do pięciu dni od dnia powrotu szkoły.

5)    Uzupełniania braków wiadomościach spowodowanych nieobecnością na zajęciach.

6.    Jeżeli uczeń nie wywiązuje się z obowiązków może wiązać się to z nałożeniem na niego kary.


§ 41

NAGRODY

1.    Uczeń może być nagrodzony za:

1)    Wysokie wyniki w nauce.

2)    Osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

3)    Wzorowe zachowanie.

4)    Odwagę i godną naśladowania postawę.

5)    Przeciwstawianie się złu.

6)    Udzielanie pomocy innym osobom.

7)    Zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego.

8)    Sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

9)    Inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej.

2.    Za nienaganne spełnianie obowiązków uczniowskich uczeń może być na-grodzony w formie:

1)    Pochwały ustnej lub pisemnej wychowawcy w obecności klasy za wzorową postawę i aktywny udział w życiu klasy.

2)    Pochwały ustnej dyrektora gimnazjum wobec całej młodzieży za reprezentowanie szkoły na zewnątrz w konkursach przedmiotowych
i sportowych.

3)    Listu gratulacyjnego dyrektora szkoły do rodziców za wysokie wyniki w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie.

4)    Dyplomu uznania za osiągnięcia w konkretnej dziedzinie.

5)    Nagrody rzeczowej za co najmniej dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w życie gimnazjum (na koniec roku szkolnego) przyznawanej przez radę pedagogiczną.

6)    Odnotowania szczególnych osiągnięć na świadectwie za udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty – co najmniej na szczeblu wojewódzkim, za osiągnięcia artystyczne i sportowe – co najmniej na szczeblu powiatowym oraz osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu.

7)    Wpisu do „Złotej Księgi” – dokonuje absolwent otrzymujący złota tarczę.

8)    Złotej tarczy „Primus inter pares” – dla absolwenta, który w kolejnych latach nauki w gimnazjum otrzymywał świadectwa z wyróżnieniem.

9)    Srebrnej tarczy „Discipulus bonus” – przyznawana uczniowi, który
w kolejnych latach nauki w gimnazjum uzyskiwał średnią ocen co najmniej 4,5 i bardzo dobre zachowanie.

3. O nagrodach powiadamiani są rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.


§ 42
KARY

1.    Za nieprzestrzeganie statutu gimnazjum uczeń może być ukarany:

1)    Upomnieniem ustnym lub naganą pisemną (wpis do zeszytu uwag
i dzienniczka ucznia) wychowawcy klasy, nauczyciela lub dyrektora szkoły, za spóźnienie się do szkoły, nieestetyczny wygląd, wulgaryzmy.

2)    Upomnieniem dyrektora gimnazjum (w porozumieniu z wychowawcą)
z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) o nagannym zachowaniu ucznia za ucieczki z lekcji, wagary, aroganckie zachowanie, spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków.

3)    Naganą dyrektora gimnazjum z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) w wyniku której uczeń nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez gimnazjum; dyrektor gimnazjum udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy; o udzielonej na-ganie wychowawca informuje listem poleconym rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

4)    Przeniesieniem do innego oddziału – nakłada dyrektor szkoły za zgodą rady pedagogicznej.

5)    Przeniesieniem do innego gimnazjum:
dyrektor, za zgodą rady pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii samo-rządu uczniowskiego, może złożyć wniosek do Kuratora Oświaty
o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w przypadku ciągłego i rażącego naruszania dyscypliny w następujących sytuacjach:

a)    dotkliwego pobicia,
b)    kradzieży,
c)    dewastacji mienia na terenie szkoły,
d)    spożywania alkoholu i przebywania pod wpływem alkoholu na terenie szkoły,
e)    zażywania środków odurzających, gdy możliwości kar zostały wyczerpane.

6)    Zawieszeniem w uprawnieniach - na wniosek wychowawcy klasy dyrektor szkoły zawiesza ucznia na czas określony z powiadomieniem rodzi-ców (prawnych opiekunów).

7)     Zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

8)    Uczeń, który zgłosił się do kilku projektów edukacyjnych i nie wywiązał się z podjętego zadania, otrzymuje naganę dyrektora.

2.    W przypadkach zastosowania kar o których mowa w § 41 ust. 1. p.4  i p.5:

1)    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wystąpić z prośbą do dyrektora gimnazjum o zniesienie nałożonej kary z podaniem motywów.
 
2)    Dyrektor może podjąć decyzję o złagodzeniu kary po zasięgnięciu  opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego oraz wysłuchaniu ukaranego.

3)    Decyzja w sprawie utrzymania lub złagodzenia kary jest ostateczna.

3.    Kary nie mogą naruszać godności osobistej uczniów.

4.    Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia określone w statucie, niezależnie od nałożonej kary, może być zobowiązany przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, do:

1) naprawienia wyrządzonej szkody,
2)    przeproszenia osoby pokrzywdzonej,
3)    uczestniczenia w określonych zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub dydaktycznym,
4)    wykonywania określonej pracy społecznie użytecznej na rzecz klasy, grupy wychowawczej, szkoły, placówki lub społeczności lokalnej.


§ 43

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

1.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w przypadku naruszenia w szkole praw ucznia złożyć skargę w formie pisemnej do dyrektora szkoły (jeżeli skarga jest w formie ustnej należy sporządzić notatkę służbową).

2.    Dyrektor w terminie 7 dni od momentu otrzymania skargi powołuje komisję
w składzie:

1)    Dyrektor.
2)    Wychowawca.
3)    Pedagog.

3.    Po zakończeniu obrad powołanej komisji dyrektor pisemnie wraz
z uzasadnieniem w ciągu 14 dni informuje ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) o wynikach pracy komisji.

4.    Skargi i sposoby ich załatwiania są dokumentowane.


§ 44

Tryb odwołania się od kary

1.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od nałożonej kary w formie pisemnej do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od zdarzenia.

2.    Dyrektor w terminie 3 dni od momentu złożenia odwołania powołuje komisję w składzie:

1)    Dyrektor szkoły.
2)    Wychowawca.
3)    Pedagog.
4)    Przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
5)    Nauczyciel wskazany przez ucznia.

3.    Po zakończeniu obrad powołanej komisji dyrektor pisemnie wraz z uzasadnieniem w ciągu 7 dni informuje ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) o wynikach pracy komisji.

4.    Odwołania i sposoby ich załatwiania są dokumentowane.
VIII. Postanowienia końcowe

§ 45
1.    Z niniejszym statutem wychowawca klasy zapoznaje rodziców na zebraniu. Ze wszystkimi zaistniałymi w późniejszym okresie zmianami niniejszego statutu wychowawca klasy zapoznaje rodziców na najbliższym zebraniu po dokonaniu zmian.

2.    Rodzice nieobecni na zebraniu mają możliwość zapoznania się ze statutem u wychowawcy. Statut gimnazjum jest dostępny w bibliotece szkolnej, u pedagogów i w sekretariacie szkolnym.


§ 46
1.    Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    Gimnazjum prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych określają odrębne przepisy.

3.    Obsługę  finansowo-księgową gimnazjum prowadzi Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach.

4.    Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi  przepisami.